Gröna fält i solljus

Studieområde: Grön omställning

Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft – vad är statens roll?

En stor del av det svenska näringslivet är beroende av globala leverantörskedjor. Rapporten "Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor" utgör projektets slutrapport och belyser frågan om vad staten kan och bör göra för att stärka det svenska näringslivets hantering av klimatrelaterade fysiska risker i leverantörskedjorna. Vi rekommenderar statliga insatser som kompletterar och stimulerar, men inte ersätter, privata åtgärder och investeringar.

Rapporten presenterades och diskuterades på Almedalsveckan, den 5 juli.

Se inspelningen av seminariet på AlmedalenPlay Länk till annan webbplats.

Klimatrelaterade fysiska risker som stormar, värmeböljor och översvämningar orsakar redan i dagsläget mycket stora skador som påverkar liv, hälsa och ekonomi. Sannolikheten för än mer allvarliga och oåterkalleliga effekter ökar i takt med klimatförändringarna. Eftersom svenska företag i stor utsträckning är beroende av internationella värdekedjor är exponeringen mot klimatrelaterade fysiska risker påtaglig trots att effekterna ofta inträffar geografiskt långt från Sverige.

I rapporten belyser vi följande frågor:

 • Vad kan staten kan göra för att främja näringslivets hantering av fysiska miljörisker i de globala leverantörskedjorna?
 • Vad kan staten göra för att samtidigt främja en ökad konkurrenskraft i företagen?
 • Hur stora är de fysiska miljöriskerna är i olika leverantörskedjor?
 • Hur påverkas konkurrenskraften av hanteringen av dessa risker?
 • Är nuvarande statliga insatser ändamålsenliga?

Våra resultat visar att:

 • de största riskerna för svenska företag finns i leverantörskedjans bortre led, ofta i utvecklingsländer.
 • svenska företag anger att deras kunskap om hur de påverkas av klimatförändringar är lägre än deras kunskap om hur deras verksamhet påverkar klimatet.
 • ett av de största hindren för företag som vill identifiera och hantera sina risker är tillförlitligheten av den informationen de får från sina leverantörer och underleverantörer.
 • hållbarhetskrav och information förmedlas i kedjor som ofta brister redan i första ledet där små leverantörer inte mäktar med att ställa krav på större underleverantörer.
 • det förebyggande arbetet och hanteringen av klimatrelaterade fysiska risker kräver betydande privata investeringar eftersom offentliga investeringar helt enkelt inte kommer att räcka till.

Vi rekommenderar att:

 • staten tar ansvar för att stresstesta ekonomin med avseende på klimatrelaterade fysiska risker för att identifiera särskilt systemhotande risker.
 • riksdagen ger Riksbanken i uppdrag att testa en metodologi som utvecklas av Europeiska Centralbanken, samt att vidareutveckla metodologin med avseende på leverantörskedjor.
 • regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att utforma ett förslag till ett riktat stöd till mindre företag med utländska leverantörer som vill kartlägga sina hållbarhetsrisker
 • regeringen överväger delfinansiering av branschsamarbeten med fokus på klimatanpassning och klimatrelaterade fysiska risker.
 • regeringen verkar för att tillhandahålla data kring fysiska klimatrelaterade risker även utanför EU:s gränser genom det europeiska verktyget Climate-ADAPT.
 • regeringen verkar för skärpta rapporteringskrav i EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering.
 • regeringen verkar för att europeisk aktsamhetslagstiftning tillåter samarbete och delat ansvar som en acceptabel form av aktsamhet.
 • regeringen verkar för att lagstiftningen explicit tillåter, och därmed uppmuntrar, tekniska system såsom digitala leverantörsnätverk som möjliggör för företag att dela information och ansvar.

Publicerad:

Hållbara globala leverantörskedjor och näringslivets konkurrenskraft – vad är statens roll?

Serienummer: Rapport 2021:03

Diarienummer: 2020/70

Ladda ner rapporten "Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor" Pdf, 1.1 MB.
Ta del av seminariepresentationen Pdf, 1.4 MB.

Status

Avslutad

5 av 5 delstudier har publicerats

Delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev