Svensk infrastruktur för innovations­förmåga och näringslivsdynamik

Bild som beskriver svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar. Lagar, regler och skatter utgör tillsammans viktiga ramvillkor för företag och företagande. De kan underlätta eller hindra innovation, strukturomvandling och entreprenörskap. Samtidigt påverkar fysisk infrastruktur, i form av kommunikationer och bostäder, möjligheten för agglomerationsekonomier att växa fram. Utbildningssystemet och Sveriges attraktivitet för högkvalificerad arbetskraft påverkar i sin tur utbudet av humankapital. I internationella jämförelser anses Sverige ofta generellt vara ett land med bra företagsklimat, samtidigt som specifika områden som bostadsmarknaden, bygglovsprocessen, marginalskatter och integration nämns som svårigheter ur ett tillväxtperspektiv. Tillväxtanalys studerar infrastrukturfrågor för att kunna bidra med mer kunskap om hur staten kan arbeta för att säkerställa ett ännu bättre innovations- och företagsklimat.

Ramprojekt med leverans 2020-21

Skapar branschspecifika skattelättnader tillväxt?

Vilken roll har den offentliga sektorn för stora kunskapsintensiva investeringar?

Hur kan staten underlätta tillväxt i agglomerationsekonomier som samtidigt bidrar till utveckling i omkringliggande områden?

Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?

Publicerat inom studieområdet