Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Strukturomvandling

Fintech-sektorn utvecklar och utmanar finanssektorn

Fintechföretag är en relativt ny bransch som erbjuder finansiella produkter och tjänster baserat på ny digital teknik. Det största och mest välkända svenska Fintechföretaget är Klarna. Fintechtjänster utvecklas även inom den befintliga banksektor och hos de stora tech-jättarna såsom Amazon, Facebook, Alibaba mfl. Fintech kan bidra med stora samhällsekonomiska nyttor såsom att effektivisera betalningar men också bidra till att göra mer avancerade finansiella tjänster tillgängliga för fler.

Sverige var tidigt i den internationella framkanten när det gäller utvecklingen av fintech. Under senare år har konkurrensen hårdnat. Svensk fintech växer dock fortfarande kraftigt både mätt i förädlingsvärde och sysselsättning, men utgör fortfarande en liten andel av finanssektorn.

Historiska framgångsfaktorer är att Sverige tidigt inledde digitaliseringen av samhället i stort både privat och offentlig sektor har tidigt anammat digital teknik. Hemdatorerna har bidragit till en hög IT-kompetens hos befolkningen och gör att vi svenskar är s.k early adapters. Vi vågar testa ny teknik och känner tillit till systemen.

Samtidigt som Sverige ligger i topp när det gäller att vara ett innovativt, entreprenöriellt land som det är enkelt och obyråkratiskt att starta och driva företag i saknas det inte utmaningar.

När nya branscher baserade på ny teknik växer fram utgör befintliga regelverk ofta ett hinder. Befintligt regelverk är ju anpassat efter befintliga företag och deras verksamhet. Dessa regelverk behöver uppdateras till den nya tekniken och de produkter och tjänster som skapas. Detta är utmanande för politiker och lagstiftare som har att balansera å ena sidan främjandet av innovationskraft och företagande och å andra sidan värna det finansiella systemets stabilitet och konsumenters trygghet. Extra utmanande är det när det växer fram helt nya branscher såsom fintech är. Då talar vi om att det kan uppstå ett taktproblem när den tekniska utvecklingen går snabbt och regleringarna inte hinner med¹. Tillväxtanalys rekommenderade i sin rapport 2020 (PM 2020:20), se nedan, att regeringen ska se över möjligheterna att stärka fintechföretagens tillgång till grundläggande rådgivning och vägledning som ett led i att minska taktproblemet.

Inom EU har det tagits fram en Finansiell digitaliseringsstrategi (Digital Finance package) med ett stort antal förslag som har till syfte att främja fintechföretagens utveckling genom att harmonisera lagstiftningen inom EU och därmed en större inre marknad. Detta bör vara till stor nytta för de nya svenska fintechföretagen då Sverige är en liten marknad. Något som dock i vissa fall lyfts fram som en framgångsfaktor eftersom det svenska startup-företagen därför tvingas tänka internationell expansion redan från början. Även det faktum att det svenska finansiella systemet är modernt och effektivt har lyfts fram som en fördel det ställer krav på fintech innovationer att hålla hög kvalitet för att kunna bli framgångsrika.

¹Taktproblemet undersöker vi nu i en ny studie som kommer att vara klar under 2022.

Eva Alfredsson, analytiker, Tillväxtanalys

Eva Alfredsson, analytiker, Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev