Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Hur gör grannarna? – Likheter och olikheter i nordisk regionalpolitik och krishantering

De nordiska länderna har många likheter. Små, öppna ekonomier med hög utbildningsnivå och liknande välfärdssystem. Borrar man lite djupare framträder dock även olikheter.

Några av dessa olikheter tydliggör vi i den nyligen publicerade studien Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga.

Vår kartläggning visar att regionerna har en stark regionalpolitisk roll i alla länder. Undantaget är Danmark där regionerna saknar egna resurser eller institutioner för att genomföra strategierna. I stället har kommunerna stärkt sin roll genom en konstruktion med mellankommunala näringslivshus som ansvarar för genomförandet.

I Finland är regionerna indirekt valda, via kommunvalet. De andra länderna genomför direktval.

Samtliga länder har i olika omfattning de senaste årtiondena genomfört kommun och/eller regionreformer. Danmark har genomfört de kraftigaste förändringarna i samband med kommunreformen 2007. De resulterade i att de tidigare 270 kommunerna reducerades till 98 och samtliga 13 amt (motsvarigheten till de svenska länen) lades ner och ersattes med fem regioner. En stor del av amtens uppgifter överfördes till kommunerna.

Länderna har valt olika institutionella strukturer och system för att hantera omställningar orsakade av ekonomiska kriser eller chocker. Medan Sverige och Danmark i huvudsak använder sig av ordinarie förvaltningsstrukturer och system har både Norge och Finland utformat specifika omställningsinstrument.

Kartläggningen är en del i vårt omfattande ramprojekt där vi studerar vad staten kan göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga, se länk nedan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev