Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Torbjörn

Torbjörn Danell är analytiker på avdelningen Infrastruktur och investeringar och projektledare för ett regeringsuppdrag där vi ska utvärdera effekterna av företagsstödjande insatser inom de europeiska regionalfondsprogrammen.

Vad innebär uppdraget?
I korta drag ska vi utvärdera effekterna av de företagsstödjande insatser som Tillväxtverket har genomfört inom tre av programmets insatsområden under perioden 2014-2020. Intresset för uppdraget är stort eftersom det berör många aktörer på olika nivåer. Självklart kommer vi att dela med oss av våra resultat allteftersom de blir klara.

Vad har Tillväxtanalys gjort hittills?
Vi är i startgroparna och arbetar med att kartlägga de genomförda insatserna. Vi analyserar just nu insatsernas utvärderingsbarhet. Ett viktigt steg är att samla in Tillväxtverkets data och samköra dem med våra egna mikrodatabaser. Vi har löpande kontakt med Tillväxtverket kring dataleveranserna. Vi har också presenterat projektet för ledamöterna i regionalfondsprogrammets övervakningskommitté och arbetsutskott.

Hur ser tidplanen för uppdraget ut?
Vi ska redovisa effektutvärderingen senast den 30 september 2022.

Har du redan nu några tankar om hur Tillväxtanalys ska rigga projektet?
Vi arbetar utifrån en projektplan som vi löpande kommer att justera utifrån nya förutsättningar. I dagsläget vet vi inte hur datatillgångens kvalitet är. Syftet med vårt arbete är att regeringskansliet ska kunna använda våra leveranser i sitt arbete med att utveckla, ompröva och effektivisera de insatser som genomförs inom strukturfondsprogrammen.

Den kartläggning vi har gjort visar att det inte är möjligt att göra en utvärdering som omfattar de sammantagna effekterna av samtliga insatser. Många projekt är inte avslutade per den 31 december 2020.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev