Tillväxtanalys gd, Sverker Härd

Hallå där Mikael

Mikael Román är analytiker på avdelningen Innovation och grön omställning och projektledare för ett regeringsuppdrag där vi ska ta fram förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Vad innebär uppdraget?
I korthet handlar det om att tillsammans med ytterligare fem myndigheter (Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket, och Skogsstyrelsen) ta fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel rörande näringslivets klimatomställning. Underlaget ska ligga till grund för den kommande klimatpolitiska handlingsplan som regeringen har till uppgift att presentera vart fjärde år. Vår uppgift är att koordinera arbetet, samt syntetisera och integrera de olika sektorsförslagen.

Det är ett omfattande uppdrag med många aktörer inblandade, vad ser du som de främsta möjligheterna och utmaningarna?
Den främsta utmaningarna ligger utan tvekan i koordineringen av arbetet för att inte tappa tid. Vi måste därför snabbt få en gemensam bild av uppdraget. På samma sätt blir det viktigt att alla levererar i tid - detta inte minst för att vi med all säkerhet kommer att göra många upptäckter längs vägen. Det ligger i sakens natur. Men, i det sistnämnda ligger också möjligheten. Näringslivets klimatomställning är inte bara den kanske mest centrala delen av det kommande klimatarbetet, utan - så här långt - också det mest eftersatta rent analytiskt. Här tror jag att Tillväxtanalys i bästa fall kan lämna ett viktigt bidrag i vår syntetiserande funktion.

Hur kommer återrapportering till regeringen att ske?
Bortsett från löpande avstämningar med Regeringskansliet skall uppdraget redovisas 15 september, 2022. Det går då samtidigt på remiss till berörda instanser.

Hur ser du att klimatpolitiken och näringspolitiken hänger ihop?
De är i alla avseenden två sidor av samma mynt. I grund och botten förutsätter klimatpolitiken en övergripande omställning av samhället, både vad gäller produktion och konsumtion. Drivkraften för denna förändring ligger därför helt naturligt i marknadsdriven innovation. Den senare sker, som vi alla vet, i första hand inom industrin. Utmaningen, från politiskt håll, ligger i att få näringslivets aktörer att nu samfällt gå i en hållbar riktning. Detta sker dock i allt högre utsträckning redan idag. Det blir därför viktigt att också lyssna på näringslivets representanter för att förstå hur man ytterligare kan understödja denna utveckling.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev