Replik från Tillväxtanalys i Byggindustrin

Det här är en replik av rapportförfattaren Carl Wadell och generaldirektör Sverker Härd som svarar på den kritik som framförts av Karin Comstedts Webb, vice vd Heidelberg Cement Sverige, om Tillväxtanalys rapport "Förutsättningar för alterniv cementförsörjning i Sverige".

Den 17 juni publicerades en artikel på byggindustrin.se Länk till annan webbplats. där Karin Comstedt Webb som är vice vd på Heidelberg Cement Sverige gör gällande att det finns allvarliga faktafel i den rapport vi publicerat gällande förutsättningarna för en alternativ cementförsörjning i Sverige. Vår rapport är svaret på det regeringsuppdrag vi fick i oktober 2021 och som vi genomfört tillsammans med fem expertmyndigheter. I artikeln framför Karin Comstedt Webb även kritik mot att det har lyfts viktiga perspektiv i projektets referensgrupp som vi inte beaktat i vår rapport.

Vår uppfattning är att de här påståendena är missvisande.

I artikeln framför Karin Comstedt Webb att ett allvarligt faktafel i vår rapport är att vi anger att det finns en överkapacitet på över 100 miljoner ton cement i europeiska cementfabriker och hon ställer sig frågande till varifrån den här siffran kommer.

Vi anger i vår rapport att den här siffran kommer från The global cement report, 14th edition, 2021 och avser överkapaciteten i europeiska cementfabriker år 2020. The global cement report tas fram av analytiker vid ICR Research i Storbritannien och rapporten har getts ut vartannat år under de senaste 25 åren. Vår uppfattning är att det här är en pålitlig källa som ofta används i cementbranschen. Det här är även den referens som expertmyndigheten Sveriges Geologiska Undersökning, SGU använder i den underlagsrapport de levererat till oss inom ramen för uppdraget. Mer information om The global cement report finns på www.cemnet.com.

Karin Comstedt Webb gör en felaktig återgivning av vår rapport när hon påstår att vi skrivit att den här överkapaciteten är ”tillgänglig och logistiskt rimlig för att försörja Sverige”. Tvärtom skriver vi i vår rapport att även om det finns fabriker med en överkapacitet så är det inte säkert att dessa utgör realistiska importalternativ, bland annat på grund av de logistiska förutsättningarna. Vi resonerar även kring att överkapaciteten kan ha minskat sedan år 2020 till följd av en åtstramad klimatpolitik på EU-nivå.

Vidare framför Karin Comstedt Webb att flera viktiga perspektiv som lyfts i projektets referensgrupp saknas i rapporten och pekar särskilt på att vi missat beredskapsperspektivet samt att ett importberoende medför en ökad risk för avbrott i cementförsörjningen.

Vår uppfattning är att projektets referensgrupp har varit av stor betydelse för projektet och vi har noggrant beaktat de inspel vi fått från gruppen. Vi har dock gjort bedömningar av inspelen och i vissa fall har vi kommit till slutsatsen att det som förts fram inte bidrar till att besvara frågorna i uppdraget.

Vad avser påståendet från Karin Comstedt Webb, att vi missat beredskapsperspektivet samt att ett importberoende medför en ökad risk för avbrott i cementförsörjningen, så anser vi att hon har fel. Vi skriver i vår rapport att en övergång till import kan försvåra etableringen av en nationell försörjningsberedskap och att det även kan innebära försämrad leveranssäkerhet. Samtidigt pekar vi på att det finns potentiella fördelar med import som exempelvis ökad konkurrens, vilket kan bidra till sänkta cementpriser.

Repliken publicerad på Byggnadsindustrins webb. Länk till annan webbplats.

Carl Wadell, rapportförfattare, Tillväxtanalys

Sverker Härd, GD, Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev