Näringspolitiska insatser – så kan de utvärderas

I ett nytt PM ger Tillväxtanalys förslag på hur utvärdering av näringspolitiska insatser kan utvecklas för bättre uppföljning och förståelse av insatsernas effekter. Publikationen är en del i vårt arbete med att utveckla metoder för att utvärdera och analysera tillväxtpolitiken.

Så kan staten främja investeringar i nya gruvor

Sverige har goda förutsättningar att kunna utvinna innovationskritiska metaller och mineral. I Tillväxtanalys nya rapport studerar vi om och hur staten kan medverka till att skapa förutsättningar för investeringar i nya hållbara gruvor.

Kunskap för tillväxt

Tillväxtanalys utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...