Publicerad 28 november 2011

Nederländernas respons på den globaliserade forskningsvärlden

Tillväxtanalys fick under våren 2011 i uppdrag av utbildnings- och näringsdepartementen att översiktligt beskriva den forskningspolitiska utvecklingen i ett antal olika länder. Av intresse har också varit hur några andra europeiska länder policymässigt möter den ökande globaliseringen inom forskning och innovation.

Nederländerna är som ett litet, öppet och högteknologiskt samhälle starkt beroende av internationellt forsknings- och innovationssamarbete inom EU såväl som med andra delar av världen. Landet har länge varit framgångsrikt inom akademisk forskning men en vanligt förekommande åsikt är att näringslivet investerar alltför lite i forskning och innovation på hemmaplan. Som en följd ser man att en av drivkrafterna för internationellt FoU/I-samarbete är att attrahera investeringar på området. Landet har utökat antalet bilaterala FoU/I-avtal för länder där det anses vara en förutsättning för internationellt forskningssamarbete, och deltar i åtskilliga programsamarbeten såväl inom som utom EU. Forskningsfinansierande myndigheter planerar att öppna upp för finansiering av forskare i andra länder, förutsatt att forskningen utförs i Nederländerna. Åtgärder för att höja forskningskvalitén och därmed vara en attraktiv part är i fokus liksom student- och forskarmobilitet. Universiteten förväntas forma sina egna strategier för internationellt samarbete.

Titel
Nederländernas respons på den globaliserade forskningsvärlden

Serienummer
WP/PM 2011:37

Diarienummer
2011/118

Ladda ner rapportenPDF