Offentlighet och sekretess

Tillväxtanalys är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar/meddelanden, inklusive personuppgifter, som skickas till Tillväxtanalys blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan begäras ut från Tillväxtanalys med stöd av 2 kap. TF. För kopior och utskrifter debiteras en mindre avgift enligt reglerna i avgiftsförordningen.

Tillväxtanalys ska dessutom ta hänsyn till offentlighetsprincipen när den hanterar allmänna handlingar. Myndigheten ska bl.a. tillse att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen (se 4 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I Tillväxtanalys verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).