2013-03-18

Forskningssatsning för oljeoberoende fordonsflotta och Obamas energiplan

Denna kortrapport är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i Washington D.C. och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.

I ett tal den 15 mars på Argonne National Laboratory* i Chicago, tog president Obama upp den satsning på forskning för framtida transportlösningar och för en oljeoberoende fordonsflotta som presenterades i State of the Union-talet tidigare i år. Förslaget som Obama uppmanade kongressen att genomföra går ut på att över en tioårsperiod skapa en fond på 2 miljarder USD genom att ta i anspråk royaltyintäkter från utvinning av gas och olja på statlig mark. Medlen ska användas för att stödja forskning som kan ta fram transportlösningar för att komma ur oljeberoendet. Elfordon, batteriteknologi, bränsleceller och inhemskt producerade biodrivmedel respektive naturgas nämndes.

I samband med talet publicerade Vita huset information om presidentens övergripande plan för energi och energisäkerhetsfrågor och förslag kopplade till den kommande budgeten. Planen tar upp bl.a. mål för energieffektivisering och produktion av förnybar energi, åtgärder som incitament till delstaterna för energieffektivisering och modernisering av elnätet, förenklad administration vid energiproduktion på statlig mark och forskning för säkrare och renare användning av naturgas (inklusive ett premium på 25 miljoner USD till nationens första naturgaskraftverk med Carbon Capture and Storage-teknik), kärnsäkerhets- och kärnavfallfrågor, minskat oljeberoende samt internationellt samarbete, där bland annat Clean Energy Ministerial lyfts fram.

* ett av Department of Energy’s forskningscentra