2016-03-09

Hänt i världen – USA

Tillväxtanalys gör halvårsvis globala tematiska spaningar inom vårt uppdrag ”löpande omvärldsbevakning”– Hänt i världen. Vårt kontor i Washington D.C. gör nedslag i frågor av intresse för Sverige med fokus på USA (och ibland Kanada). Här är en lands­summering av vårens Hänt i världen.

Prissättning av läkemedel – dyra läkemedel och försök till lagändring

I USA är den genomsnittliga läkemedelskostnaden per invånare mer än dubbelt så hög som i Sverige och den oreglerade marknaden bidrar till att ett visst läkemedel kan vara dubbelt så dyrt i USA jämfört med Europa. President Obama har försökt få igenom en lagändring som skulle ge USA:s största sjukvårdsgivare Medicare möjligheten att förhandla läkemedelspriser, men förslaget röstades ner i kongressen. I debatten påpekar demokraterna de negativa effekterna, både mänskliga och ekonomiska, av en avreglerad marknad. Republikanerna å andra sidan menar att problemet är att det amerikanska läkemedelsverket FDA är alltför byråkratiskt och fördröjer lanseringen av generiska läkemedel som skulle bidra till ökad konkurrens och prispress. Samtidigt finns det på delstatsnivå initiativ där man bland annat kräver en större öppenhet från läkemedelsindustrin gällande prissättning.

Länk: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-03-07-hant-i-varlden-varen-2016------prissattning-av-lakemedel.html Länk till annan webbplats.

Öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat – open access-strategier

USA har sedan 2013 generella open access-riktlinjer som innebär att alla departement och myndighet ska ha strategier för att göra offentligfinansierade forskningsresultat fritt tillgängliga, senast ett år efter publicering. Idag har femton av de arton ålagda departementen och myndigheterna fått sina open access-strategier godkända. NIH har varit en förebild för många aktörer och webbportalen Pub Med Central har använts sedan början av 2000-talet. Just NIH skärpte 2012 sin policy så att forskare som inte följer reglerna kan gå miste om forsknings- och bidragsmedel. En övergripande utmaning i USA är att alla aktörer har utvecklat egna strategier och arkivlösningar vilket hindrar en nationell samordning.

Länk: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-03-07-hant-i-varlden-varen-2016-----oppen-tillgang-till-offentligt-finansierade-forskningsresultat.html Länk till annan webbplats.

Innovation i offentlig sektor – privat-offentlig-samverkan i ”Datapaloozas”-konferenser/hackathons

I USA har offentliga insatser för användandet av öppna offentlig data gjorts, exempelvis lanserandet av www.data.gov Länk till annan webbplats. och ”The Open Data Executive Order”. Som ett verktyg för att dra nytta av dessa data har ett antal ”Datapaloozas”-konferenser introdu­cerats. Den största är Health Datapalooza med över 2000 deltagare där offentliga och privata aktörer träffas för att utforska vilken kommersiell potential det finns i offentliga öppna data. Årets konferens har många aktiviteter för nystartade företag såsom; App Challenge, Hackathon och ett Developer Health Camp för nystartade företag arrangerat av en inkubator. Parallellt med denna nationella konferens bygger arrangören Health Data Initiative (HDI) upp regio­nala partnerskap med aktörer i olika delstater i syfte att skapa regionala nätverk och mötes­platser.

Länk: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-03-07-hant-i-varlden-varen-2016-----innovation-i-offentlig-sektor.html Länk till annan webbplats.

Snabb nybyggnation för alla, Sverige inte ensamt i världen - inclusionary zoning i USA

Den låga nybyggnadstakten samtidigt som befolkningen har ökat innebär att ekonomiskt svaga grupper kan ha svårt att hitta en bostad.

I USA har flera städer infört åtgärder för att säkerställa att det byggs billiga hyresrätter, så kallad inclusionary zoning. I New York finns det förslag att detaljplaner ska innehålla minst 30 procent hyres­lägenheter avsedda för låg- och medelinkomst­hushåll. Montgomery County utanför Washington DC kräver att 12,5 procent av nybyggnationen ska vara billiga bostäder. Utformningen av systemen och vilka krav som ställs varierar. I vissa städer sker en förhandling med byggherren om kraven. Det kan röra sig om skattelättnader, en större byggrätt och möjlighet att bygga högre hus, eller andra avsteg från gällande planvillkor, i utbyte mot att byggherren bygger en viss andel billiga hyresrätter.

Länk: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-03-07-hant-i-varlden-varen-2016-----snabb-nybyggnation-for-alla-sverige-inte-ensamt-i-varlden.html Länk till annan webbplats.

Laddad innovation: energilagring i batterier och vätgas – USA investerar i kapacitet och innovation

Energilagring har vuxit fram som en av de viktigaste frågorna i energi- och innovationspolitiken de senaste åren.

I USA är investeringar i lagringskapacitet i elsystem ett växande segment. Kalifornien införde år 2014 ett mandat för de stora kommersiella elbolagen att handla upp sammanlagt 1,2 GW ellagring till 2020 i syfte att driva på marknadsutveckling och skapa innovation. Branschen tror trots detta att elkonsumenter kommer att stå för den största ökningen av lagringskapacitet år 2020.

Vidare har i USA energidepartementet finansierat bränslecellsforsking under de senaste 40 åren. Under år 2015 uppgick stödet till drygt 1,2 miljarder kronor. Utöver detta finns fler statliga aktörer som också stödjer utvecklingen av bränsleceller. De nationella laboratorierna är också engagerade i bränslecellsforsking. 

Förutom federalt FoU-stöd drivs utvecklingen av bränsleceller och vätgas av vissa delstater. Kalifornien satsar 160 miljoner kronor per år för att bygga ut 100 tankställen för vätgas till år 2017.

Länk: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-03-07-hant-i-varlden-varen-2016-----laddad-innovation-energilagring-i-batterier-och-vatgas.html Länk till annan webbplats.

Born Globals: internationellt snabbväxande företag – Nederländerna knyter regioner till Silicon Valley

I debatten kring globaliseringen har fenomenet ”born global-företag” fått stor uppmärksamhet. Inte minst eftersom Sverige har ett antal företag som snabbt vuxit sig stora, värderas högt och har en stor andel kunder utomlands. Born globals plockas även upp av regeringen i Exportstrategin där de benämns internationella snabbväxare.

Det statliga nederländska initiativet StartupDelta för samman departement, utbildnings- och forskningsinstitutioner, nystartade företag, finansiärer och etablerade företag med ledande innovationshubbar i världen. Bland annat är ambassader och konsulat involverade i StartupDeltas web-plattform som kopplar samman internationella investerare och nederländska entreprenörer samt företagsrådgivare. StartupDelta erbjuder även så kallade soft-landing-tjänster genom Dutch Basecamp och intensivprogram i Silicon Valley.

Ett annat exempel är det kanadensiska C100 Associations program ”48 Hours in the Valley”, som exponerar kanadensiska entreprenörer för sådana som redan gjort flytten till Silicon Valley.

Länk: http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/svar-direkt/svar-direkt/2016-03-07-hant-i-varlden-varen-2016-----born-globals-internationellt-snabb-vaxande-foretag.html Länk till annan webbplats.