Hur skulle insatsen kunna bidra till att framgång nås?

Ibland kan det ta lång tid innan de stora effekterna uppstår och ibland kan effekter uppstå utanför utvärderingens räckvidd. En effektkedja kan beskrivas som en kodifierad tankemodell av vad en insats ger för utfall och hur dessa utfall kan skapa olika effekter.[1] Effektkedjan är den del av programteorin och ger ett stöd att tänka igenom alla led och förutsättningar insatsen utformas. Effektkedjor hjälper även utvärderaren att förstå vad målet med insatsen är och hur man förväntas nå dit.

Effektkedjor kan bidra till en förståelse för insatsens möjligheter att ge en effekt i ett relativt tidigt stadium i en lång process. Det blir svårt för styrningen av – och lärandet i –insatsen om det tar lång tid innan man får reda på om insatsen är effektiv eller inte. Det blir därför viktigt att bryta ner resultaten av en insats i olika tidsperioder. Vidare så bör insatser av mer sökande karaktär sannolikt revidera sina effektkedjor efterhand (läs mer i Patton, 2010).

Vad är den direkta påverkan av en insats? Vilket utfall ger detta? Vad sker efter ett år, efter tre år, på grund av detta utfall?

Ett exempel: Företag som är intresserade av export får följa med på en resa till en mässa för att träffa potentiella utländska kunder (aktiviteten). Ett av utfallen blir att deltagarna i olika grad har fått information och kontakter till potentiella kunder. Antagandet nu är att detta ska öka sannolikheten av att några av de deltagande ska testa på att sälja utomlands. Några år senare är antagandet att en del av de deltagande har fortsatt att exportera.

Läs mer:

Institute for government Länk till annan webbplats.

ESV (2016) Vägledning – Verksamhetslogik. 2016:31 Länk till annan webbplats.

Patton (2010) Developmental Evaluation - Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. Guilford Press, New York.

 

[1] Ekonomistyrningsverket, ESV, (2017, s. 38) förklarar skillnaden mellan utfall och effekter: ”att redovisa utfall är att redovisa att något har inträffat eller förändrats, till exempel att antalet anmälda brott har ökat eller minskat. Sådana händelser eller tillstånd kan observeras, beskrivas och verifieras.”. ESV (2012, s. 19) definierar en effekt enligt följande: ”Effekten är skillnaden mellan hur ett uppmätt utfall blev med en viss prestation och hur det utfallet skulle ha blivit om prestationen inte hade existerat eller varit annorlunda.”