Ramprojekt

Tillväxtpolitiken står inför flera stora utmaningar. Våra ramprojekt bidrar med kunskap och rekommendationer som kan bidra till att effektivisera, utveckla och ompröva politiken för att möta dessa utmaningar.

Pågående projekt

Sveriges innovationsförmåga

Svensk ekonomi präglas av en hög teknologisk nivå och en, internationellt sett, god innovationsförmåga. Den globala ekonomin förändras dock kontinuerligt och banbrytande teknik, som exempelvis AI och 3D-printing, sprids snabbt. Snabb strukturomvandling och nya sätt att producera såväl varor som tjänster utmanar vilka styrmedel, eller kombinationer av styrmedel, som är de mest effektiva för att påverka utvecklingen.

Sveriges strukturomvandling

Flera stora globala trender påverkar strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Exempel på trender är den snabba teknologiska utvecklingen, förändrade demografiska mönster, klimatförändringar, avtagande internationalisering och pandemier. Relaterat till dessa uppstår nya möjligheter och utmaningar.

Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Lagar, regler, riskkapital och skatter utgör tillsammans viktiga ramvillkor för företag och företagande. De kan underlätta eller hindra innovation, entreprenörskap och strukturomvandling. Den fysiska infrastrukturen, i form av kommunikationer och bostäder påverkar tillväxten och möjligheten för agglomerationsekonomier att växa fram. Infrastruktur i form av utbildningssystem och regelverk för arbetskraftsinvandring påverkar i sin tur utbudet av humankapital.

Sveriges internationalisering

Internationalisering bidrar till ett ökat utbud av varor och tjänster och höjer ofta produktiviteten i de företag som deltar. Den bidrar också till ett generellt ökat välstånd i samhället. Vi kommer att starta två ramprojekt under 2021. Dels en studie av vad som styr var FoU i multinationella företag hamnar och dels en studie av näringslivets anpassning till risker i den globala ekonomin.

Näringslivets kapitalförsörjning

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna starta och växa liksom för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras. Staten bedriver kapitalförsörjningsinsatser riktade till företag i syfte att kompensera för potentiella marknadsmisslyckanden. Hur dessa insatser kan bedrivas för att effektivt stimulera tillväxt är en central politisk fråga. Staten påverkar företagens kapitalförsörjning både direkt och indirekt. Direkt genom statliga bolag och stiftelser som tillhandahåller lån och riskkapital. Indirekt genom reformer och insatser som syftar till att främja privata investeringar.

Näringslivets gröna omställning

För att tillväxten ska vara långsiktigt hållbar behöver stora delar av näringslivet ändra sättet att bedriva verksamheten på. Staten fyller en viktig roll när det gäller att underlätta och påskynda dessa gröna omställningsprocesser. Det beror bland annat på att de tekniker som behövs för omställningen ofta är kapitalintensiva och har en lång teknisk livslängd. Omställningen förstärker redan höga marknadsrisker vid investeringar i hållbar miljöteknik, inte minst i den för Sverige viktiga basindustrin. Till detta kommer även att företagen, utöver den egna verksamheten, måste hantera hållbarhetsrisker i hela leverantörskedjan, som numera går över nations- och branschgränser.

Genomförda projekt

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev