Field:

Energy in Brazil

– resources, trade-off and strategies for the future

Energy issues are increasingly at the centre of the Brazilian policy agenda. Blessed with abundant energy resources, the country is currently in a formative moment with respect to its future development model. The primary purpose of this report has been to illustrate and analyse the main strands of development within the energy area in Brazil. It also makes recommendations to the Swedish Energy Agency regarding possible areas for mutually beneficial collaboration with Brazilian counterparts.

Kraftigt ökat energibehov till följd av ekonomisk utveckling, enorma fynd av framförallt olja och gas samt sinande vattentillgångar (en effekt av klimatförändringarna) pressar landets regering att utforska nya alternativ för att trygga energitillgången. Det handlar sammanfattningsvis om val som måste göras inom ett antal strategiska områden: 1) Den pågående exploateringen av landets olje- och gasreserver, 2) ambitionerna att kvarstå som en global ledare för en kolsnål tillväxtmodell, 3) de internationella och geostrategiska aspekterna av energifrågan, inte minst i närområdet, 4) den ökade inhemska efterfrågan på energi, 5) utmaningar med strukturella problem inom energisektorn, 6) etanolmarknadens stagnation, samt 7) anpassningar till allt större effekter av ett förändrat klimat.

Utöver detta finns en central utmaning i form av bristen på innovativ kapacitet, vilket är ett arv från den politik av importsubstitution och handelshinder som landets militärregim bedrev mellan 1964 och 1985. Reformer och privatiseringar har genomförts under de sen­aste årtiondena men fortfarande finns mycket kvar att göra, inte minst på energiområdet.

Mot bakgrund av detta satsar också regeringen i Brasilia stort på forskning, utveckling och innovation med målet att stärka Brasiliens internationella konkurrenskraft. Energiområdet är ett av de mest prioriterade i sammanhanget.

Sammantaget framstår ett antal frågor som särskilt relevanta att studera närmare i Brasi­lien, och som områden där det kan finnas goda möjligheter till utbyte mellan svenska och brasilianska aktörer. De här frågorna/områdena kan delas in i två grupper:

Den först gruppen fokuserar mer på de brasilianska förhållandena.

  • sambandet mellan markanvändningsfrågor (LULUCF), energi och vatten
  • andra generationens biodrivmedel
  • energi och klimatförändringar utifrån ett vattenperspektiv
  • energi- och industriavfall kopplat till biogas

Den andra gruppen av frågor är mer problemorienterad och möjliggör jämförelser mellan flera länder där Tillväxtanalys genomför bevakning och analys.

  • begreppet ”transitional energy”, energi för övergången till ett hållbart energisystem
  • utvecklingsfrågor och sociala prioriteringar som en drivkraft för energipolitiken
  • konsekvenserna av olika beslut och modeller för genomförande

Energy in Brazil – resources, trade-off and strategies for the future

Serial number: Direct response 2013:14

Reference number: 2013/164

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev