Tillväxtanalys

AI-politik för konkurrenskraft

Leder Sveriges AI-politik till ökad konkurrenskraft? AI antas bli en stark tillväxtmotor. Samtidigt väcker utvecklingen frågor kring tillförlitlighet och etik. Vi ger en samlad bild av statliga stöd för att öka användning av AI och analyserar reglerna som svenska företag behöver förhålla sig till i EU:s nya förslag till AI-förordning.

Ta del av rapporten

Hållbar omställning som metapolitik

Övergången till ett hållbart samhälle framstår alltmer som ett av vår generations centrala politiska projekt. I ljuset av detta växer nu en ny omställningspolitik fram. I vår senaste rapport har vi tittat närmare på grundantagandena för denna omställningspolitik samt dess konsekvenser för styrning och ledning.

Ta del av rapporten

Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor

En stor del av det svenska näringslivet är beroende av globala leverantörskedjor. I vår senaste studie belyser vi frågan om vad staten kan göra för att stärka det svenska näringslivets hantering av klimatrelaterade fysiska risker i leverantörskedjorna. Vi rekommenderar statliga insatser som kompletterar och stimulerar, men inte ersätter, privata åtgärder och investeringar.

Ta del av rapporten

Nulägesrapport kring coronastödens effekter

Resultat från finanskrisen visar att ett fortsatt högt användande av korttidsarbete riskerar att bromsa arbetsmarknadens återhämtning. Det är en av slutsatserna i vår återrapportering om effekterna av statens coronastöd riktade till svenska företag. Välkommen till en första återrapportering av vårt regeringsuppdrag där vi så långt det är möjligt följer upp de nationella coronastöden.

Ta del av rapporterna och presentationen av regeringsuppdraget
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev