Analys- och utvärderingsplan

I Tillväxtanalys treåriga plan presenterar vi de analyser och utvärderingar som vi vill bidra med i syfte att utveckla, ompröva och effektivisera politiken och genomförandet av den. Planen uppdateras varje år.

Ta del av Tillväxtanalys analys- och utvärderingsplan för perioden 2022–2024

Utgångspunkten för våra analyser och utvärderingar är de tillväxtutmaningar som vi har identifierat i dialog med relevanta departement och genomförandemyndigheter. Några av utmaningarna är:

  • tendenser till en avtagande internationell integration och handel
  • bristande kompetensförsörjning inom viktiga strategiska områden som bland annat riskerar att hämma digitaliseringen av svenskt näringsliv och företagens möjligheter att nyttja fördelarna med artificiell intelligens (AI)
  • urbaniseringstrenden som riskerar att leda till fortsatt stora skillnader i tillväxt i olika delar av landet
  • behovet av omfattande innovationer och strukturomvandling för att leva upp till de globala hållbarhets- och klimatmålen
  • Sveriges hantering av den pågående coronapandemin.

I planen presenterar vi även de metodutvecklingsprojekt som vi kommer att genomföra. Syftet med projekten är att utveckla metoder för att underlätta framtida analyser och utvärderingar.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev