Studieområde:

Skogen och skogsnäringen

– utveckling, förutsättningar och hinder att verka och bidra till en fossilfri fordonsflotta

Tillväxtanalys bidrar i denna PM till utredningen Fossiloberoende fordonstrafik (N2012:05) – FFF-utredningen.

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av skogsnäringens ut­veckling sedan 1990 samt en första analys av dess möjligheter att bidra till målsättningen om fossilfria fordonstransporter.

Skogsnäringen (skogsbruket och skogsindustrin) utgör en nyckelaktör i arbetet mot en fossilfri fordonstrafik. Dels står näringen för en betydande del av de inhemska godstrans­porterna, dels kan den bidra till en del av lösningen genom produktion av biobaserade drivmedel.

Skogsnäringen stod 2009 för 2,2 procent av förädlingsvärdet i Sverige. Exportvärdet upp­gick till 122 miljarder kronor, eller 12,8 procent av varuexporten. Näringen sysselsätter direkt 60 000 personer, inräknat underleverantörer ca 200 000 personer i Sverige.

Skogsindustrins produktion har, inom samtliga produktkategorier (sågade trävaror, pappersmassa, papper och papp samt biobränslen), ökat sedan 1990. Biobränslen har dock ökat mest. Framförallt har efterfrågan på biobränslen ökat från fjärrvärmesektorn.

Skogsbruket upplevde en lång negativ ekonomisk trend (bruttovärden, rotnetto och resul­tat) från 1995 till 2005, då utvecklingen vände.

Skogsindustrin har däremot under hela den stude­rade perioden 1990 – 2012, haft en stabil ekonomisk utveckling. Hela näringen påverkades dock liksom övriga näringslivet av finanskrisen men är därefter på väg mot en återhämt­ning.

Skogs- och skogsindustriprodukter stod 2010 för ca 25 procent av alla inrikes godstrans­porter. Transporter med lastbil dominerar både med avseende på totala volymer (ton) och ton-kilometer. De totala transportmängderna har varit relativt oförändrad under perioden. Efter stormen Gudrun ökade andelen tågtransporter och har sedan legat kvar på en något högre relativ andel.

Massa och pappersindustrin står för närmare hälften av skogsnäringens totala energian­vändning och mer än hälften av koldioxidutsläppen. Utsläppen har dock minskat kraftigt sedan 1996. Orsaken är att fossila bränslen ersatts av biobränslen (bl.a. returlutar).

Koldioxidutsläppen från skogsbruket är framför allt kopplade till skogsbruksmaskiner och har generellt ökat över perioden även om de minskat något de senaste åren (2008-2010). Bränslean­vändningen domineras av diesel. I dessa beräkningar ingår ej vidaretransporter. Energiåtgången för vidaretransporter är ungefär lika stor som energiåtgången i skogsbru­ket.

Framtidsutsikterna för skogsnäringen bedöms vara goda. Globalt ökad efterfrågan på skogsråvara, att det är lönsamt att förädla nära källan, befintliga realkapitaltillgångar och kunnande gör att industrin förväntas utgöra en viktig del av svenskt näringsliv och export även i framtiden. Produktmixen förväntas dock utvecklas mot en högre andel bioplast-produkter, biobränslen och andra nya produktområden.

Med utgångspunkt i de analysramar utredningen ställt upp bedömer författarna att den största potentialen att bidra till en fossilfri fordonsflotta är genom användning och pro­duktion av biodrivmedel. Andra åtgärder är elektrifiering av de järnvägar som i dag inte är elektrifierade och där transporterna i dag drivs av diesellok. Hybridisering av skogsmaski­ner och transport­flottan bedöms också ha potential. Andra alternativ som energieffektivare transportslag och transportsnåla lösningar är viktiga men här är potentialen för ytterligare effektiviseringar mindre.

Skogen och skogsnäringen

Serienummer: Kunskapsprojekt

Diarienummer: 2013/020

Ladda ner rapporten Pdf, 502.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev