Studieområde:

Resurscentra för kvinnor

– en utvärdering av projektverksamheten 2002–2008

Föreliggande rapport syftar till att utvärdera den projektverksamhet som bedrivits inom programmet Nuteks (nuvarande Tillväxtverkets) Nationella program för utveckling av resurscentra. Programmet syftar till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom det regionala tillväxtarbetet.

Programmet har två insatsområden: Projektmedel för regional utveckling och Basfinansiering för Resurscentra. Tillväxtanalys (tidigare ITPS) har fått i uppdrag att utvärdera projektverksamheten med avseende på entreprenörskap, företagande, arbetsmarknad, tillgänglighet samt projektverksamhetens utvärderbarhet. Rapporten skall särskilt studera perioderna 2002–2004 och 2005–2008.

För att kunna utföra utvärderingen har ett  brett empiriskt underlag samlats in, sammanställts och analyserats. Underlaget består av (1) tidigare utvärderingar och uppföljningar, (2) indikatorer från Nuteks uppföljningssystem NYPS, (3) Nuteks enkäter till ansvariga vid resurscentra (RC) och regionala tillväxt- och utvecklingsprogram (RTP och RUP), samt (4) intervjuer med ett litet antal projektledare. 

Tidigare utvärderingar vittnar om att den övergripande verksamheten varit allmänt formulerad, medan de lokala och regionala projekten har fokuserat på mer specifika mål. Det finns därför ett behov av att tydliggöra vad det innebär att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom regionalt utvecklingsarbete. Tydligare mål skulle också skapa legitimitet för verksamheten, vilket är viktigt i samverkan med andra aktörer. 

Nuteks enkäter till RC- och RTP/RUP-ansvariga visar på en positiv men dock otydlig utveckling för hur projektverksamheten påverkat RTP/RUP-arbetet. Generellt gäller dock att RC-ansvariga är mer positiva till verksamheten än RTP/RUP-ansvariga. 

Baserat på intervjuerna med projektledarna och ett större antal projektslutsrapporter är det tydligt att projektens arbete med RTP/RUP endast utgör en liten del av projektens verksamhet. Den huvudsakliga anledningen till detta är att projekten ofta är mycket efterfrågestyrda. Detta innebär att projektens deltagare eller medlemmar i mycket stor utsträckning har kunnat forma projektens innehåll, också efter att projekten beviljats. Detta verkar i många fall ha varit nödvändigt för att kunna attrahera deltagare men också gjort att kopplingen till RTP/RUP försvagats i förhållande till vad som angetts i projektansökan. 

Projektverksamhetens resultat är redovisat genom att projektledaren har rapporterat in olika indikatorer. De indikatorer som undersöks i den här utvärderingen är antal aktiviteter, antal deltagare, antal utbildade, antal skapade arbetstillfällen samt antal skapade nya företag. Många projekt har dock inte redovisat några av dessa indikatorer alls. Anledningen till detta bortfall är antingen 1) att projektledaren av någon anledning har missat att rapportera in, eller 2) att projektledaren har valt att inte rapportera in därför att indikatorerna inte beskriver deras verksamhet. Tydligt är dock att bland de projektledare som rapporterar in indikatorer, gör endast detta för ett urval av indikatorer. Det verkar dock inte finnas några större skillnader i bortfall beroende på år,  projektmedlens storlek eller geografisk spridning.  

Indikatorerna är uppdelade på både förväntat och realiserat resultat, vilket gör att graden av måluppfyllelse kan utvärderas. Av de projekt som rapporterar in indikatorer verkar projekten överlag ha uppnått sina förväntade resultat, vilket är positivt. Det förefaller inte vara några större skillnader i graden av måluppfyllelse mellan perioderna 2002–2004 och 2005–2006.

Resurscentra för kvinnor – en utvärdering av projektverksamheten 2002–2008

Serienummer: Rapport 2009:02

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev