Ett antal personer anläder till ett klassrum - vuxentubildning

Studieområde:

Arbetskrafts- och kompetensbrist

I kunskapsöversikten ges en beskrivning av varför kompetens- och arbetskraftsbrist uppstår. I rapporten diskuteras också olika åtgärder som finns för att motverka bristsituationer.

Sammanfattning

Den svenska arbetsmarknaden utgörs idag av en stor andel tjänstemannayrken och har kommit att ställa allt högre krav på utbildning. Sverige klassificeras som ett av de länder med högst förändringstakt vad gäller krav på nya yrkeskunskaper (Olofsson och Wadensjö, 2020). Parallellt upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta rätt personal och kompetenser. Detta aktualiseras av en undersökning som visar att det främsta tillväxthindret bland små företag i Sverige idag är svårigheten att hitta rätt arbetskraft (Företagarna, 2022). Situationen innebär utmaningar för såväl arbetstagare som behöver uppdatera sin kompetens som för arbetsgivare i sökandet efter rätt kompetens.

Den kompetens- och arbetskraftsbrist som råder har sannolikt negativa effekter på både strukturomvandlingen och den ekonomiska tillväxten. Staten har en viktig roll i att motverka sådan brist genom t.ex. utbildningssatsningar och främjandet av arbetstagares och arbetsgivares möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning. Brist på kompetens och arbetskraft är högt prioriterat inom politiken, men omgärdas av ett flertal kunskapsluckor. Till exempel saknas det i vissa fall kunskap om arbetsgivares upplevda brist avser arbetstagarnas befintliga kompetenser eller antalet arbetstagare. Vidare är det inte alltid uppenbart vilka åtgärder som fungerar för att motverka brist, och i vilken kontext de är effektiva.

Syftet med den här rapporten är att försöka minska dessa kunskapsluckor. Det görs genom att på en övergripande nivå beskriva Sveriges situation vad gäller kompetensbrist, arbetskraftsbrist, bristyrken och tidigare åtgärder för att avhjälpa brist. Rapporten ska därför ses som en övergripande kunskapsöversikt kring dessa frågor. Kunskapsöversikten beskriver (i) hur brist definieras enligt nationalekonomisk teori, (ii) mekanismer som leder till brist, (iii) tidigare forskning, samt (iv) vidtagna och föreslagna åtgärder för att motverka brist. Denna rapport utgör den första delstudien i ett större ramprojekt kring kompetensbrist, arbetskraftsbrist och STEM-yrken på svensk arbetsmarknad.

Arbetskrafts- och kompetensbrist

Serienummer: Rapport 2024:01

Diarienummer: 2024/85

Ladda ner rapporten Pdf, 783.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev