Studieområde: Grön omställning

Statistik om miljösektorn

– Kompletterande rapport om antalet sysselsatta år 2010 samt produktions- och förädlingsvärden år 2003–2010

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för att tillgängliggöra och vidareutveckla statistiken över den svenska miljötekniksektorn. I uppdraget ligger att förvalta den statistik som tidigare tagits fram av Sveriges miljöteknikråd, Swentec.

Miljötekniksektorn är definitionsmässigt en undergrupp till miljösektorn - alla miljöteknikföretag är miljöföretag, men alla miljöföretag är inte miljöteknikföretag. I dagsläget finns det tyvärr ingen metod för att tillförlitligt identifiera vilka miljöföretag det är som också är miljöteknikföretag. Tillväxtanalys har därför valt att tillgängliggöra statistik över hela miljösektorn

I Tillväxtanalys föregående statistikrapport om den svenska miljösektorn redovisades sektorn över tidsspannet 2003–2010 i termer av sysselsättning omsättning, export, sysselsättning (2003-2009) samt antal arbetsställen. Föreliggande rapport kompletterar nämnd rapport med statistik över miljösektorns produktionsvärden och förädlingsvärden (2003-2010) samt antalet sysselsatta år 2010.

68 446 personer var sysselsatta inom miljösektorn år 2010, en minskning med 525 personer eller en knapp procent  jämfört med föregående år. Detta var andra året i rad som sysselsättningen i miljösektorn minskade.

Miljösektorns fastprisberäknade förädlingsvärde minskade med  7,3 procent år 2009 jämfört med år 2008. Motsvarande siffra för riket var en minskning med 7,2 procent. Miljö- sektorn har alltså drabbats av finanskrisen i samma utsträckning som ekonomin generellt enligt detta mått. Med detta inte sagt att miljöföretagen hade precis samma förädlingsvärdeutveckling som  icke-miljöföretag  inom varje branschgrupp. Inom branschgrupperna Energiproduktion samt Jord/skog/fiske klarade sig miljöföretagen något bättre än ickemiljöföretag, medan de inom branscherna Utvinning/tillverkning, Vatten/Avfall/Avlopp/Återvinning, samt Tjänster klarade sig något sämre än icke-miljöföretag.

För år 2010 är det ännu inte möjligt att beskriva förädlingsvärde­utvecklingen i fasta priser. Men i löpande priser minskade förädlingsvärdet med 2,9 procent jämfört med föregående år.

Statistik om miljösektorn – Kompletterande rapport om antalet sysselsatta år 2010 samt produktions- och förädlingsvärden år 2003–2010

Serienummer: Statistik 2012:02

Diarienummer: 2011/220

Ladda ner rapporten Pdf, 1.3 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev