Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2011

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har enligt lagen om officiell statistik (SFS 2001:99) och bilaga till statistikför­ordningen (SFS 2001:100) i uppdrag att framställa och tillgängliggöra statistik över internationella företag. Som en del i detta uppdrag producerar Tillväxtanalys en årlig rapport över svenska inter­nationella koncerner. Denna rapport redovisar uppgifter rörande koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands och uppgifterna gäller verksamhetsåret 2011.

År 2011 fanns det 2 422 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, en ökning med 134 koncerner sedan år 2010. Av dessa koncerner hade 747 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 15 och 20 procent av koncernerna var etablerade i de övriga skandinaviska grannländerna, Storbritannien, Tyskland och USA.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet uppgick totalt sett till 1,73 miljoner, en ökning med 6,5 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 79 000 personer till 1,21 miljoner anställda och antalet i Sverige ökade med knappt 27 000 personer till 515 000 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i USA där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 14 200 personer och i Storbritannien där antalet anställda ökade med11 700 personer. Stora ökningar i enskilda länder utanför OECD-området skedde i Indien med 8 400 anställda, Egypten med 7 700 anställda och i Chile med 5 200 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i koncerner med minst 5 000 anställda i Sve­rige. De 23 koncernerna i gruppen med minst 5 000 anställda stod år 2011 för ungefär 62 procent av samtliga anställda i utlandet och 45 procent av de anställda i svenska internat­ionella koncerner i Sverige.

I årets undersökning redovisas för andra gången variabeln omsättning för de svenska kon­cernerna med dotterbolag i utlandet. Den totala omsättningen i utlandet 2011 var 2 524 miljarder kronor och i Sverige vara omsättningen 1 809 miljarder kronor. De länder där de svenska koncernerna hade störst andel av sin utlandsomsättning var USA med 14 procent följt av Tyskland 9 procent och Norge 8 procent.

I denna rapport redovisas endast svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands. Uppgifterna bygger på koncernernas offentliga årsredovisningar, vilka tillhandahålls av Bolagsverket. En koncern definieras som svensk om bolaget som ligger högst i koncernstrukturen är svensk och innehar minst 50 procent av röstvärdet. För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet Fakta om statistiken.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2011

Serienummer: Statistik 2013:05

Diarienummer: 2013:215

Ladda ner rapporten Pdf, 835.2 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev