Studieområde: Internationalisering

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2012

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i uppdrag att framställa och tillgängliggöra statistik över internationella företag, enligt lagen om officiell statistik (SFS 2001:99) och bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100). Som en del i detta uppdrag tar Tillväxtanalys fram en årlig rapport över svenska internationella koncerner. Undersökningen Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet syftar till att belysa omfattningen av och förändringar i svenska koncerners verksamhet i utlandet. Denna rapport redovisar uppgifter rörande svenskägda koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands, och uppgifterna gäller verksamhetsåret 2012.

År 2012 fanns det 2 628 svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, vilket är en ökning med 206 koncerner sedan år 2011. Av dessa hade 814 koncerner, 31 procent, dotterbolag i Norge. Mellan 18 och 20 procent av koncernerna var etablerade i Finland, Danmark och USA.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet var totalt 1,81 miljoner, vilket är en ökning med 5 procent från föregående år. I utlandet ökade antalet anställda med 59 606 personer till 1,27 miljoner, och antalet i Sverige ökade med 21 620 personer till 536 691 anställda.

De största ökningarna i enskilda etableringsländer skedde i Kina där antalet anställda i svenska koncerner ökade med 9 236 personer, och i Norge där ökningen var 8 024 personer. Svenska koncerner minskade sina anställda i några länder: i Spanien med 2 406 personer och i Frankrike med 2 063 personer. Svenska internationella koncerner hade 2012 flest anställda i USA med 197 455 personer, Tyskland med 98 905 samt Kina med 80 493 anställda.

Merparten av alla anställda i utlandet fanns i de 23 koncerner som hade minst 5 000 anställda i Sverige. De stod år 2012 för ungefär 61 procent av de anställda i utlandet och för 45 procent av de anställda i Sverige av det totala antalet anställda av de svenska internationella koncernerna.

I årets undersökning redovisas för tredje gången variabeln omsättning för de svenska koncernerna med dotterbolag i utlandet. Den totala omsättningen i utlandet 2012 var 2 740 miljarder kronor och i Sverige var omsättningen 1 701 miljarder kronor. De svenska koncernerna hade störst andel av sin utlandsomsättning i USA med 16 procent, följt av Tyskland med 12 procent och Norge med 7 procent.

I denna rapport redovisas endast svenska koncerner som har minst ett dotterbolag utomlands. Uppgifterna bygger på koncernernas offentliga årsredovisningar, vilka tillhandahålls av Bolagsverket. En koncern definieras som svensk om bolaget som ligger högst i koncernstrukturen är svensk och innehar minst 50 procent av röstvärdet. För mer detaljerad information hänvisas till kapitlet Fakta om statistiken.

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2012

Serienummer: Statistik 2014:04

Diarienummer: 2014/177

Ladda ner rapporten Pdf, 989.4 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev