Studieområde: Kapitalförsörjning

Riskkapitalstatistik 2018 – venture capital

I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2018. Dessa uppgick till 3,32 miljarder, en ökning med 43 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga
riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Investeringarna i svenska portföljbolag ökade markant under 2018

Sedan toppåret 2008, då nästan 5 miljarder kronor investerades i svenska portföljbolag, har investeringsvolymerna minskat. Perioden 2010-2017 var den genomsnittliga årliga investeringsvolymen 2,2 miljarder kronor. Den största avvikelsen skedde 2015 med en investeringsvolym om endast 1,5 miljarder kronor. 2018 var investeringsvolymen 3,32 miljarder kronor vilket är en ökning med 998 miljoner kronor (+43 %) jämfört med året innan.

Ökningen kan förklaras av ökade investeringar ifrån utländska fonder och svenska privata fonder

2018 ökade de utländska fonderna sina investeringar med 63 procent och de svenska privata fonderna med 59 procent jämfört med 2017. Under samma period minskade de svenska statliga fonderna sina investeringar med 11 procent. De utländska fonderna investerade mer än de svenska privata och statliga fonderna tillsammans. Totalt investerade de utländska fonderna 1 674 miljoner kronor, de svenska statliga fonderna 540 miljoner kronor och de svenska privata fonderna 1 114 miljoner kronor under 2018. Resultatet visar att de svenska privata fonderna har ökat sina investeringar i svenska portföljbolag markant. Staten är fortfarande den största investeraren i portföljbolag i den allra tidigaste såddfasen, medan de utländska och svenska privata fonderna i högre grad investerar i de tre andra faserna (uppstart, lansering och expansion).

Livsvetenskap och konsumentprodukter, tjänster och detaljhandel var de hetaste branscherna under 2018

Branscherna IKT (Informations- och kommunikationsteknik), livsvetenskap och konsumentprodukter, tjänster och detaljhandel stod för 91 procent av de totala VC-investeringarna under 2018. Investeringarna i IKT minskade jämfört med föregående år medan livsvetenskap och konsumentprodukter, tjänster och detaljhandel ökade markant. Fördelat på respektive bransch finner vi att 838 miljoner kronor eller 25 procent av de totala investeringarna gick till IKT och 1 348 miljoner kronor eller 40 procent av de totala investeringarna gick till livsvetenskap. 844 miljoner kronor eller 25 procent av de totala investeringarna gick till konsumentprodukter, tjänster och detaljhandel.

Investeringar i miljöteknik fortsatt svaga under 2018

I huvuddrag är investeringsviljan fortsatt svag inom miljöteknik (Cleantech). Miljöteknikinvesteringarna har minskat avsevärt sedan toppåret 2008 med en investeringsvolym om 700 miljoner kronor. Under åren 2007–2011 uppgav många svenska privata fonder att de investerade i miljöteknik. Sedan 2013 är det främst statliga fonder som uppger att de har investerat i miljöteknikbolag. År 2018 investerades 51 miljoner kronor i miljöteknik och då enbart av statliga och utländska aktörer. Det är en minskning med 22 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Cirka hälften av investeringarna riktades mot portföljbolag som inte fått riskkapital tidigare

År 2018 fick totalt 299 identifierade portföljbolag formella investeringar i Venture Capital. 146 av dessa (49 %) fick det för första gången. Resterande 153 (51 %) hade fått det ett eller flera år tidigare.

Koncentration av riskkapitalet till storstadskommuner

Av de totalt 2 410 miljoner kronor som 2018 investerades gick 2 255 miljoner kronor (94 %) till bolag inom storstadskommuner, 131 miljoner kronor (5 %) till täta kommuner och 24 miljoner kronor (1 %) till landsbygdskommuner.

Riskkapitalstatistik 2018 – venture capital

Serienummer: Statistik 2020:01

Diarienummer: 2013/167

Ladda ner rapporten Pdf, 730.8 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev