utomhusförsäljning av frukt och grönsaker

Studieområde:

Konkurser och offentliga ackord 2022

Under 2022 fattade Tingsrätterna beslut om att inleda konkurs i 6 849 företag, en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Konkurserna berörde 16 159 anställda, vilket är en ökning med 53 procent från föregående år.

Utöver företagskonkurserna försattes 110 privatpersoner i konkurs, jämfört med 109 föregående år. Antalet konkurser i dödsbon var 340, jämfört med 329 året innan. De offentliga ackorden uppgick i 146 företag som hade 5 827 anställda. Motsvarande siffror 2021 var 165 företag med 4 099 anställda.

Företagskonkurser efter bransch

Konkurserna ökade under 2022 inom samtliga branscher utom transport och magasinering och jordbruk, skogsbruk och fiske. Konkurserna ökade mest inom handeln. I branscherna byggindustri, hotell och restaurang och utbildning, hälso- och sjukvård ökade konkurserna särskilt mycket i slutet av året. Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade inom de flesta branscher, utom transport och magasinering.

I branschen jordbruk, skogsbruk och fiske gick 67 företag i konkurs, jämfört med 68 företag året innan. Konkurserna motsvarade 0,03 procent av alla företag i branschen och berörde 0,01 procent av alla anställda. 105 anställda berördes av konkurs, jämfört med 52 året innan.

Inom tillverkningsindustrin ökade konkurserna med 4 procent. 329 företag gick i konkurs vilket berörde 1 252 anställda, jämfört med 861 anställda året innan. Konkurserna motsvarade 0,6 procent av alla företag och 0,2 procent av det totala antalet anställda. I byggindustrin inleddes konkurser i 1 262 företag, en ökning med 2 procent. Konkurserna berörde 3 933 anställda, jämfört med 3 289 året innan. Av samtliga företag i byggindustrin försattes 1,0 procent i konkurs, vilket berörde 1,1 procent av alla anställda.

I handeln och inom hotell och restaurang ökade konkurserna med 18 respektive 5 procent. I handeln gick 1 498 företag i konkurs och inom hotell och restaurang gick 660 företag i konkurs. Konkurserna motsvarade 1,1 procent av alla företag i handeln och 1,8 av alla företag inom hotell och restaurang. Även antalet anställda berörda av konkurs ökade i båda branscherna, dock från mycket låga nivåer 2021. I handeln berördes 2 100 anställda av konkurs, vilket var 0,3 procent av samtliga anställda i branschen. Inom hotell och restaurang berördes 1 672 anställda av konkurser, eller 0,7 procent av alla anställda.

I branschgruppen transport och magasinering gick 325 företag i konkurs, en minskning med 7 procent. Konkurserna motsvarade 1,0 procent av företagen och berörde 0,3 procent av alla anställda i branschen. 731 anställda berördes av konkurser, en minskning från 894 anställda året innan.

I branscherna information och kommunikation och finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet ökade antalet konkurser med 6 respektive 4 procent. 285 företag gick i konkurs inom information och kommunikation och 1 392 inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. I båda branscherna motsvarade konkurserna 0,4 procent av företagen i branschen och berörde 0,2 procent av samtliga anställda. Inom information och kommunikation berörde konkurserna 379 anställda, jämfört med 136 året innan, och inom finans- och försäkrings och fastighetsverksamhet berördes 1 813 anställda, jämfört med 1 509.

I branschen utbildning, hälso- och sjukvård samt personliga tjänster gick 582 företag i konkurs, en ökning med 2 procent. Konkurserna berörde 4 171 anställda, jämfört med 859 anställda året innan. Den kraftiga ökningen av antalet berörda anställda beror på att ett fåtal företag med många anställda gick i konkurs i branschen. Antalet konkurser motsvarade 0,3 procent av samtliga företag i branschen och berörde 0,2 av alla anställda.

Företagskonkurser efter län

Företagskonkurserna ökade i 15 av 21 län. I de tre storstadslänen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län ökade konkurserna med 7 procent, 6 procent respektive 2 procent. I dessa län gick 2 376, 1 001 respektive 946 företag i konkurs. Antalet anställda som berördes av konkurserna var 5 224 i Stockholms län, 2 135 i Västra Götalands län och 1 754 i Skåne län. Det innebar en ökning i alla tre län från 3 773, 1 631 respektive 1 481 berörda anställda året innan.

Företagskonkurser efter antal anställda

Av samtliga företagskonkurser 2022 var 74 procent i företag utan anställda, samma andel som föregående år. Konkurser i företag utan anställda ökade med 4 procent medan konkurser i företag med anställda ökade med 74 procent. Konkurserna ökade i samtliga storleksklasser utom bland företag med en anställd, där de minskade med 10 procent.

Företagskonkurser efter juridisk form

Drygt 90 procent av alla konkurser inträffade i företag som drevs som aktiebolag. 8 procent av konkurserna gällde enskilda näringsidkare och 2 procent andra bolagsformer. Antalet aktiebolag i konkurs ökade med 8 procent.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden 2022 gällde 146 företag, en minskning från 165 företag föregående år. De offentliga ackorden berörde 5 827 anställda, en ökning från 4 099 anställda föregående år.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev