man sitter framför en laptop och bredvid ett fönster

Studieområde:

Konkurser och offentliga ackord 2023

Antalet konkurser ökade år 2023 jämfört med 2022 och var det högsta sedan 90-talet. Under året fattade tingsrätterna beslut om att inleda konkurser i 8 868 företag. Konkurserna berörde 20 712 anställda.

Företagskonkurser efter bransch

Konkurserna ökade under 2023 i samtliga branscher. I alla branscher utom jordbruk- skogsbruk och fiske och tillverkningsindustri var antalet konkurser det högsta sedan 2009, då den nuvarande branschklassificeringen började användas i statistiken. Konkurserna ökade mest i branscherna information och kommunikation, utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och byggindustri. Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade i de flesta branscher. Ökningen var särskilt framträdande inom hotell och restaurang.

I förhållande till branschens storlek, mätt som antalet befintliga företag, var hotell- och restaurang mest konkursdrabbad. I branschen gick 2,3 procent av samtliga befintliga företag i konkurs under året. Denna andel var även hög i byggindustrin och handeln, där 1,4 procent av de befintliga företagen gick i konkurs. Även sett till andelen anställda som berördes av konkurs stack byggindustrin och hotell och restaurang ut, där 1,5 procent respektive 1,1 procent av de anställda berördes av konkurs under året.

Företagskonkurser efter län

Antalet konkurser ökade i alla län utom Västernorrlands län. I de tre storstadslänen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län ökade konkurserna med 31 procent, 26 procent respektive 27 procent. I förhållande till antalet befintliga företag var Södermanlands län mest konkursdrabbat, med 0,9 procent av alla företag i konkurs under året.

Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade i de tre storstadslänen; med 43 procent i Stockholms län, 37 procent i Västra Götalands län och 49 procent i Skåne län. Bland samtliga län ökade antalet berörda anställda mest i Jämtlands län. I förhållande till det totala antalet anställda var Uppsala län mest konkursdrabbat, där 0,7 procent av alla anställda berördes av konkurser.

Företagskonkurser efter antal anställda

Av samtliga företagskonkurser 2023 var 29 procent i företag med minst en anställd. Antalet konkurser i företag med minst en anställd ökade med 26 procent jämfört med 2022. Konkurser i företag utan anställda ökade med 27 procent.

Företagskonkurser efter juridisk form

De allra flesta konkurser, 92 procent, gällde företag som drevs som aktiebolag medan 5 procent var enskilda näringsidkare och 3 procent andra bolagsformer. Antalet aktiebolag i konkurs ökade med 32 procent jämfört med 2022.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden 2023 gällde 112 företag, en minskning från 146 företag föregående år. De offentliga ackorden berörde 4 823 anställda, en ökning från 5 827 anställda föregående år.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev