Publicerad 27 maj 2010

Så växer Sverige och dess regioner

Sverige är en av världens mest internationaliserade ekonomier med en exportkvot på över 50 procent av BNP. Sedan1990 har värdet av exporten nästan fördubblats mätt i fasta priser. Samtidigt arbetar ungefär en fjärdedel av samtliga anställda i det svenska näringslivet i utlandsägda företag och ungefär lika många i svenska multinationella företag.

Detta gör att minst hälften av alla anställda i näringslivet arbetar i företag där beslut om expansion och andra viktiga förändringar görs i ett gränsöverskridande perspektiv.

Frågan som ställs i dessa företag är om satsningar ska göras i Sverige eller någon annanstans där verksamhet bedrivs. På så sätt finns det en stark koppling mellan utvecklingen på global, nationell,regional och lokal nivå. När vi i denna bok redovisar viktiga tillväxtfakta gör vi det med insikten om dessa globala samband.

Om svensk ekonomi inte växer i samma takt som de länder vi konkurrerar med, finns risken att vårt land blir mindre attraktivt och intressant att investera och utveckla företag i. Risken är då uppenbar att vårt samhälle stagnerar och slutar att utvecklas.