Studieområde: Kapitalförsörjning

Perspektiv på kapitalförsörjning

– en antologi om företagens finansiering och statens roll

De nyckelfrågor som diskuteras i antologin har alla en koppling till företagens kapitalförsörjning och hur statens agerande direkt och indirekt påverkar detta förhållande. Frågorna kan samlas i två huvudgrupper: statens roll som policyaktör samt effekter av specifika finansieringsformer och statliga insatser.

I antologin medverkar såväl analytiker vid Tillväxtanalys som externa författare. 

Boken innehåller dessa kapitel:

1.Statens hittillsvarande roll i de nya och små företagens kapitalförsörjning. Hans Landström diskuterar företagens behov av finansiering och varför staten engagerar sig i de nya och små företagens kapitalförsörjning. Han konstaterar att det finns goda skäl för statliga interventioner, men också att det är viktigt hur dessa utformas så att de inte leder till oönskade effekter.

2. Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt. Sven-Olov Daunfeldt m.fl. undersöker vad internt genererat kapital betyder för företagens tillväxt och möjligheter att överleva på marknaden. Studien visar bland annat att det är viktigare att bygga upp interna medel innan företaget växer, än tvärtom.

3. Kreditgarantisystem – vad är det och vilken funktion fyller det? Marc Cowling går igenom den teoretiska grunden för ett kreditgarantisystem, hur instrumentet fungerar och vilka beståndsdelar det har. Vi får också några utblickar mot befintliga system i Europa. Cowling beskriver vidare vad som krävs för att införa statliga kreditgarantier och diskuterar behovet i Sverige.

4. Reala effekter av statligt och privat riskkapital. Patrik Tingvall m.fl. jämför effekterna av offentligt och privat riskkapital på portföljföretagens konkurrenskraft. Utfallet av analysen visar att statligt och privat riskkapital i princip ger upphov till likartade effekter. Författarna finner vidare att statliga aktörer inte investerar mer i tidiga faser än vad de privata aktörerna gör, vilket motsäger ett viktigt motiv för statlig intervention. Statliga investerare tenderar dock i större omfattning än de privata att fortsätta investera i stagnerande företag.

5. Erfarenheter från en policyinsats – regionala saminvesterings­fonder. Jörgen Lithander sammanfattar Tillväxtanalys utvärdering av de regionala fonder som under perioden 2009–2015, tillsammans med privata aktörer, investerade riskkapital i små och medelstora företag i hela landet. Investerings­förutsättningarna skiljer sig åt mellan fondernas geografiska investeringsområden, men verktygen är desamma. Utvärderingen rekommenderar en precisering av mål och programlogik samt kompletterande policyinsatser.

6. Dags för ett perspektivskifte: Från kapitalbrist och utbudsfokus till kunskapsbrist och efterfrågefokus. Hans Landström diskuterar statens framtida roll i de nya och små företagens kapitalförsörjning. Han argumenterar för behovet av ett perspektivskifte – staten behöver förändra sina insatser från att fokusera på utbudet av kapital till att utgå från efterfrågesidan, det vill säga företagarens preferenser, beteende och finansiella beslutsfattande.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev