2022-01-14

Konkurser december 2021

Under december 2021 inleddes konkurser i 585 företag, en minskning med 13 procent jämfört med december 2020. Antalet anställda i företagen var 678 personer i jämförelse med 950 personer december 2020, en minskning med 29 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs.

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden december 2019 till december 2021. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020. Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden december 2020 till december 2021. Konkurserna har under denna period minskat jämfört med föregående år under samtliga månader med undantag för december 2020, juni 2021, augusti 2021, september 2021 och november 2021.

Under januari till och med december 2021 uppgick antalet konkurser till 6 463 företag jämfört med 7 296 företag 2020, vilket innebar en minskning med 11 procent. Antalet anställda i företagen var 10 593 personer jämfört med 23 953 personer, en minskning med 56 procent jämfört med 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under december uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 115 företag vilket innebar en minskning med 12 procent. Antalet anställda var 226 personer, en minskning med 14 procent. Under året minskade konkurserna med 3 procent i byggindustrin och antalet anställda med 34 procent¹.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i december till 54 företag med 41 anställda vilket innebar minskningar med 11 procent respektive 34 procent. Under 2021 inleddes konkurser i 643 företag i detaljhandeln, en minskning med 14 procent. Antalet anställda berörda av konkurser var 970 personer, en minskning med 76 procent.

I partihandeln försattes 31 företag i konkurs under december vilket var en minskning med 50 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen minskade med 77 procent. Under året minskade konkurserna i partihandeln med 31 procent och antalet anställda med 61 procent.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser under december till 49 företag, en minskning med 21 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen uppgick till 106 personer vilket innebar en minskning med 39 procent. Under 2021 minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 15 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 60 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes konkurser i 123 företag under december vilket innebar en minskning med 16 procent jämfört med december 2020. Antalet anställda uppgick till 80 personer, en minskning med 54 procent. Under 2021 minskade konkurserna i branschgruppen med 15 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 64 procent.

¹ Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns till höger på sidan. Uppgifter om konkurser finns i Statistiska centralbyråns databas Länk till annan webbplats..

Företagskonkurser efter län

I december månad inleddes konkurser bland 188 företag i Stockholms län vilket var en minskning med 2 procent. Under 2021 uppgick antalet konkurser i länet till 2 226 företag med 3 773 anställda, vilket innebar minskningar med 11 procent respektive 55 procent. I de större branscherna minskade konkurserna i byggindustrin med 10 procent och i finans-, fastighets- och företagstjänster med 14 procent. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 15 procent och i restaurangverksamhet med 5 procent.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i december månad till 94 företag, en minskning med 18 procent. Under 2021 uppgick antalet konkurser till 948 företag med 1 631 anställda, minskningar med 10 procent respektive 63 procent. Konkurserna minskade under året med 4 procent inom byggindustrin och med 14 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 15 procent medan konkurserna ökade med 10 procent i restaurangverksamhet.

Konkurserna i Skåne län minskade under december med 19 procent och uppgick till 88 företag. Under 2021 uppgick antalet konkurser till 930 företag med 1 481 anställda vilket innebar minskningar med 17 procent och med 57 procent. Konkurserna ökade med 13 procent i byggindustrin inom länet medan konkurserna minskade med 22 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och med 5 procent i detaljhandeln. Inom restaurangverksamhet minskade antalet konkurser med 31 procent.

Konkurser efter antal anställda

Antalet konkurser dominerades av och ökade i företag utan anställda. I december saknade 458 konkursföretag anställda bland de 585 företagen totalt. Sett över hela året saknade 4 811 företag av 6 463 företag anställda, en andel på 74 procent. Motsvarande andel uppgick under 2020 till 52 procent vilket innebar att konkurserna i företag utan anställda ökade med 27 procent under 2021 medan konkurserna i företag med minst en anställd minskade med 53 procent. I företag med 1 till 9 anställda minskade konkurserna med 55 procent och med 42 procent i företag i företag med 10 eller fler anställda.

Antal företagskonkurser januari 2020 till december 2021 i företag med och utan anställda  Figuren visar att antalet konkurser i grova drag låg på likartade nivåer i företag med och utan anställda till september 2020. Från och med oktober 2020 har konkurserna i företag utan anställda ökat i förhållande till konkurser i företag med anställda. Konkurserna har även ökat i absoluta tal i företag utan anställda medan de minskat i företag med anställda.

Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser under 2021 till 17 företag jämfört med 49 företag 2020.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under december 2021 till 11 företag med 339 anställda. Under 2021 uppgick antalet ackord till 165 företag med 4 099 anställda jämfört med 313 företag med 9 932 anställda 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev