Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i maj 2023

I maj 2023 gick 824 företag i konkurs. Det är 40 procent fler än i maj 2022, då 588 företag gick i konkurs. Antalet konkurser i maj är högt ur ett längre tidsperspektiv: under 00- och 10-talet har antalet konkurser i maj månad varit färre än 800, senast antalet konkurser överskred 800 var 1996.

Även antalet anställda som berördes av konkurs ökade i maj: 1 245 jämfört med 828 i maj 2022, en ökning med 50 procent. Antalet anställda som berördes av konkurs är dock inte högt ur ett historiskt perspektiv. Att antalet företag i konkurs är högt medan antalet berörda anställda inte är det förklaras delvis av att majoriteten av alla företag i konkurs saknar anställda.

Hittills i år har 3 555 företag med 7 208 anställda gått i konkurs, en ökning med 30 procent av antalet konkurser och med 55 procent av antalet berörda anställda jämfört med motsvarande period 2022.

Om inget annat anges avser alla jämförelser i fortsättningen maj 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1:Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan maj 2022 och maj 2023

Företagskonkurser efter bransch

I maj ökade antalet konkurser inom alla branscher utom tillverkningsindustri (SNI 05–39) och hotell- och logiverksamhet (SNI 55). Ökningen var störst inom parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 46) där 64 företag gick i konkurs, jämfört med 31 året innan. Större ökningar av antalet konkurser skedde även inom byggindustri (SNI 4–43), finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) och utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99).

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustri. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 186 företag med 173 anställda i konkurs, jämfört med 130 företag med 84 anställda året innan. Inom byggindustri gick 148 företag med 352 anställda i konkurs, jämfört med 102 företag med 265 anställda året innan. Värt att notera är att finans-, fastighets- och företagstjänster är den 3:e största branschen sett till samtliga befintliga företag 2022, medan byggindustri är den 4:e största (de två största branscherna är utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, maj 2022 jämfört med maj 2023

Företagskonkurser efter län

I maj ökade antalet konkurser i 17 av Sveriges 21 län, inklusive i de tre storstadslänen. I Stockholms län gick 283 företag i konkurs, jämfört med 197 året innan. I Västra Götalands län gick 123 företag i konkurs, jämfört med 78 året innan, och i Skåne län gick 107 företag i konkurs, jämfört med 80 företag året innan. Konkurserna minskade i Kronobergs, Uppsala, Värmlands och Östergötlands län.

Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade i samtliga storstadslän. I Stockholms län berördes 534 anställda av konkurser, i Västra Götalands län berördes 217 anställda och i Skåne län berördes 145 anställda. Motsvarande siffror året innan var 255, 113 respektive 77 berörda anställda.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, maj 2022 jämfört med maj 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev