Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i juli 2023

I juli 2023 gick 640 företag i konkurs. Det är 67 procent fler än i juli 2022 då 384 företag gick i konkurs. Antalet konkurser i juli var högt ur ett längre tidsperspektiv: under 00- och 10-talet har antalet konkurser i juli månad varit färre än 600. Senast antalet konkurser överskred 600 var 1997.

Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade. I juli 2023 berördes 1 493 anställda av konkurser, jämfört med 648 i juli 2022. Antalet anställda som berördes av konkurs var dock inte högt jämfört med 00- och 10-talet. Att antalet företag i konkurs var högt medan antalet berörda anställda inte var det förklaras delvis av att majoriteten av alla företag i konkurs saknar anställda.

Hittills i år har totalt 4 886 företag med 10 411 anställda gått i konkurs. Under motsvarande period 2022 gick 3 952 företag med 6 400 anställda i konkurs.

Om inget annat anges avser alla jämförelser i fortsättningen juli 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Diagram över antal företag och anställda som berörts av konkurs de senast tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Diagram som visar procentuell förändring i antal företag och anställda som berörts av konkurs mellan juli 2022 och juli 2023

Företagskonkurser efter bransch

I juli ökade antalet konkurser inom samtliga branscher. Ökningen var störst inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster (SNI 85–99) och finans-, fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82). I den förstnämnda branschen gick 74 företag i konkurs, vilket var 48 fler än i juli 2022. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 136 företag i konkurs, 44 fler än i juli 2022.

I absoluta tal gick flest företag i konkurs inom finans-, fastighets- och företagstjänster och byggindustri (SNI 41–43). Inom finans-, fastighets- och företagstjänster gick 136 företag med 309 anställda i konkurs, jämfört med 92 företag med 72 anställda året innan. Inom byggindustri gick 102 företag med 255 anställda i konkurs, jämfört med 69 företag med 271 anställda året innan. Värt att notera är att finans-, fastighets- och företagstjänster var den 3:e största branschen sett till samtliga befintliga företag 2022, medan byggindustri var den 4:e största (de två största branscherna var utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster och tillverkningsindustri).

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Diagram över antal företagskonkurser sett utifrån bransch, juli 2022 jämfört med juli 2023

Företagskonkurser efter län

I juli ökade antalet konkurser inom samtliga län. I Stockholms län gick 250 företag i konkurs, jämfört med 137 året innan. I Västra Götalands län och Skåne län gick 88 respektive 72 företag i konkurs, jämfört med 59 respektive 45 året innan.

Även antalet anställda som berördes av konkurs ökade i de tre storstadslänen. I Stockholms län berördes 456 anställda av konkurser, i Västra Götalands län berördes 342 anställda och i Skåne län berördes 162 anställda. Motsvarande siffror i juli 2022 var 201, 122 respektive 75 anställda.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Diagram över antal företagskonkurser per län, juli 2022 jämfört med juli 2023.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev