Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om konkurser. I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Konkurser i januari 2024

I januari gick 1 110 företag i konkurs, en ökning med 57 procent jämfört med januari 2023 och det högsta antalet konkurser i januari månad sedan 1997. Den trend med ökande konkurser som började hösten 2022 fortsätter därmed i januari. Även antalet anställda som berördes av konkurser ökade i januari, med 95 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs de senast tre åren.

Antal konkurser och berörda anställda de senaste tre åren

Figur 2: Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Antalet företagskonkurser och berörda anställda, jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter bransch

I januari ökade konkurserna inom samtliga branscher. Bland branscher med fler än tio konkurser var den relativa ökningen störst inom restaurang-, catering och barverksamhet (SNI 56), information och kommunikation (SNI 58–63) och tillverkningsindustri (SNI 05–39). I restaurangbranschen gick 103 företag i konkurs jämfört med 44 i januari 2023, inom information och kommunikation gick 50 företag i konkurs, jämfört med 26, och i tillverkningsindustrin gick 53 företag i konkurs, jämfört med 29 året innan.

 

I absoluta tal var konkurserna flest inom byggindustri (SNI 41–43) och finans- fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82), där 227 respektive 209 företag gick i konkurs. Det motsvarar ökningar med 62 procent respektive 51 procent jämfört med januari 2023. Finans- fastighets- och företagstjänster (SNI 64–82) var den största branschen sett till det totala antalet företag 2023 medan byggindustrin var den fjärde största.

Figur 3: Antal företagskonkurser efter bransch.

Tabellen visar företagskonkurser efter bransch, jämfört med samma månad 2023

Företagskonkurser efter län

Konkurserna ökade inom samtliga Sveriges län, inklusive i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I storstadslänen gick 462, 165 respektive 123 företag i konkurs vilket motsvarar en fördubbling i Stockholms län, en ökning med 33 procent i Västra Götalands län och en ökning med 13 procent i Skåne län, jämfört med januari 2023. Betydande ökningar skedde även i Uppsala län och Västmanlands län.

Figur 4: Antal företagskonkurser efter län.

Tabellen visar företagskonkurser per län, jämfört med 2023

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev