Publicerad 27 januari 2023

Nystartade företag tredje kvartalet 2022

Under tredje kvartalet 2022 startades 17 535 nya företag, en minskning med 4 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Det är en fortsättning på utvecklingen tidigare under året - antalet nystartade företag minskade även under första och andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Sammantaget startades 53 530 nya företag under årets tre första kvartal, en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period 2021. Om inget annat nämns avser kommande jämförelser tredje kvartalet 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag, procentuell förändring kvartal 3 2022 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nystartade företag efter bransch

Utvecklingen av nystartade företag under tredje kvartalet skiljer sig mellan olika branscher. De största ökningarna var i branscherna Reklam och marknadsföring (SNI 73), 19 procent, och Vård och omsorg (SNI 86–88), 14 procent. De största minskningarna var i branschgruppen Andra serviceföretag och personliga tjänster (SNI 94–99), där bland annat hår- och skönhetsvård och kroppsvård ingår, och inom Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI 46). I dessa branscher minskade antalet nystartade företag med 18 respektive 16 procent.

Flest företag sett till antalet startades inom Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69–70), Bygg och anläggning (SNI 41–43) och Detaljhandel utom med motorfordon (SNI 47). Det lägsta antalet nya företag startades i Hotell- och logiverksamhet (SNI 55) och Reklam och marknadsföring. Detta kan jämföras med hur stora branscherna är, det vill säga hur många befintliga företag det finns inom branschen. Ett mått på antalet nystartade företag i förhållande till branschens storlek är förnyelsetal. Under tredje kvartalet var förnyelsetalet högst i Detaljhandel utom med motorfordon, Programmerings- och informationstjänster (SNI 62 63) och Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning samt andra kontorstjänster (SNI 77–82). Lägst förnyelsetal hade branschen Jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01–03).

Figur 3 Antal nystartade företag tredje kvartalet 2022 efter bransch, i jämförelse med tredje kvartalet 2021.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 3, 2022

Nystartade företag efter län

Antalet nystartade företag minskade under tredje kvartalet 2022 i de flesta län. Undantagen är Norrbotten, Uppsala och Dalarnas län, där antalet nystartade företag ökade och Örebro län, där det var oförändrat. Störst ökning var det i Norrbottens län (19 procent) och störst minskning i Jämtlands län (18 procent).

I samtliga storstadslän minskade antalet nystartade företag: med 6 procent i Stockholms län, 4 procent i Västra Götalands län och 5 procent i Skåne län. I dessa län startades 5 307, 2 936, respektive 2 419 företag. Sett till antalet startades flest företag i Stockholms län i branschen Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (786 stycken). I Västra Götalands län startades flest företag inom Detaljhandeln utom med motorfordon (296) och i Skåne län inom Bygg och anläggning (259).

Figur 4 Antal nystartade företag tredje kvartalet 2022 efter län, i jämförelse med tredje kvartalet 2021.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 3 2022, presenterade länsvis

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nystartade företag under tredje kvartalet 2022 var 51 procent aktiebolag, 47 procent enskilda näringsidkare och 2 procent handels- eller kommanditbolag. Andelen aktiebolag var något lägre (två procentenheter) än tredje kvartalet 2021 medan andelen enskilda näringsidkare var något högre. Flest aktiebolag sett till antalet startades i branschen Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet, Bygg och anläggning och Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. Flest enskilda näringsidkare startades däremot i Detaljhandel utom med motorfordon, Andra serviceföretag och personliga tjänster (inkluderar bland annat hår-, kropps- och skönhetsvård) och inom Kultur, nöje och fritid. Flest handels- eller kommanditbolag startades i Detaljhandel utom med motorfordon.

Figur 5: Andel nystartade företag tredje kvartalet 2022 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal tre 2022 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev