Publicerad 28 juli 2023

Nystartade företag första kvartalet 2023

Under första kvartalet 2023 startades 14 231 nya företag, en minskning med 22 procent jämfört med första kvartalet 2022. Med undantag för fjärde kvartalet 2022 har nyföretagandet tenderat att minska sedan andra halvan av 2021.

Antalet nya företag första kvartalet 2023 var lägre än motsvarande perioder de senaste tio åren. Alla jämförelser görs i fortsättningen med första kvartalet 2022.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1: Antal nystartade företag per kvartal de senaste tio åren.

Antal nystartade företag efter kvartal.

Figur 2: Antal nystartade företag, procentuell förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Antal nystartade företag, procentuell förändring kvartal 1 2023 jämfört med tidigare kvartal från och med kvartal 1, 2018.

Nystartade företag efter bransch

Nyföretagandet minskade under första kvartalet inom samtliga branscher utom reklam och marknadsföring (SNI 73). Den relativa minskningen var störst inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet (SNI 64–68), där nyföretagandet minskade med 57 procent. Det var en betydande minskning efter en tioårig period där nyföretagandet i branschen tenderat att öka. Andra branscher med större relativa minskningar i nyföretagandet under första kvartalet var juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet (SNI 69–70), handel med samt reparation av motorfordon (SNI 45) och bygg och anläggning (SNI 41–43).

Sett till antalet startades flest nya företag i branschen detaljhandel utom med motorfordon (SNI 46) följt av bygg och anläggning och juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. Även i förhållande till branschens storlek, mätt som antal nya företag per 100 befintliga företag, var nyföretagandet störst inom detaljhandeln. Efter detta mått var nyföretagandet minst inom jordbruk, skogsbruk och fiske (SNI 01–03) och finans-, försäkrings- och fastighetstjänster.

Figur 3 Antal nystartade företag första kvartalet 2023 efter bransch, i jämförelse med första kvartalet 2022.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 1, 2023

Nystartade företag efter län

Under första kvartalet 2023 minskade antalet nya företag i samtliga län. I de tre storstadslänen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län, som tillsammans stod för 60 procent av alla nya företag, minskade antalet nya företag med 25 procent, 20 procent respektive 26 procent. I Stockholms län startades flest företag i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. I både Västra Götalands län och Skåne län startades flest företag i detaljhandeln.

I förhållande till befolkningen var nyföretagandet störst i Stockholms och Jämtlands län, där 2,6 respektive 2,5 nya företag startades per 1 000 invånare. I Västra Götalands län startades 2,2 nya företag per 1 000 invånare och i Skåne län 2,3. Enligt detta mått, även kallat etableringsfrekvens, var nyföretagandet minst i Västerbottens och Kalmar län, där etableringsfrekvensen var 1,6 respektive 1,7.

Figur 4 Antal nystartade företag första kvartalet 2023 efter län, i jämförelse med första kvartalet 2022.

Stapeldiagram över antal nystartade företag kvartal 1 2023, presenterade länsvis

Nystartade företag efter juridisk form

Av samtliga nya företag som startades under första kvartalet 2023 var 46 procent aktiebolag, 52 procent enskilda näringsidkare och 2 procent andra bolagsformer. Det är en lägre andel aktiebolag och en högre andel enskilda näringsidkare än under första kvartalet 2022. Flest aktiebolag startades i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet och flest enskilda näringsidkare startades i detaljhandeln.

Figur 5: Andel nystartade företag första kvartalet 2023 efter juridisk form.

Cirkeldiagram över antal nystartade företag kvartal 1, 2023 efter juridisk form

Definitioner och förklaringar

Tillväxtanalys statistik över nystartade företag redovisar antalet nya företag inklusive enskilda näringsidkare som inte har namnskyddad firmabeteckning. Statistiken ska endast beskriva genuint nystartade företag, vilket exkluderar ägarbyten, ändringar av juridisk form eller andra ombildningar. Uppgifterna gäller därmed inte nyregistrerade företag, statistik som publiceras av Bolagsverket. Metoden för att ta fram uppgifterna om antalet nystartade företag följer en rekommendation från Eurostat och bygger på bearbetningar av företagsregistret vid Statistiska centralbyrån (SCB).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev