Studieområde:

Entrepreneurship and SME policies across Europe

– The Swedish mapping/comprehensiveness project

Syftet med det internationella projektet Innovation Policy Research for Economic Growth, IPREG, delprojekt 2, är att kvantifiera och analysera omfattningen av entreprenör­skaps- och SMF-politiken i olika regioner och länder. Denna rapport beskriver det svenska arbetet med, och resultaten från delprojekt 2. Metoden som använts i denna studie är tvärvetenskaplig och omfattar tre delar, intervjuer, enkäter och analys av policydokument. 24 intervjuer har genomförts med totalt 26 experter vilka företräder politiker, forskare och representanter från näringslivsorganisationer.

Experternas kunskap om innovativt entreprenörskap och finansiering är enligt deras egna bedömningar hög

Resultaten i denna studie visar att de delområden som sakkunniga uttryckt mest kunskap om inom både entreprenörskaps- och SMF-politiken är innovativt entreprenörskap och finansiering.

Experternas kunskaper om delområdena kompetensutveckling och policy relevant forskning är på motsvarande sätt låg 

Experterna har minst kunskap inom delområdena kompetensutveckling och policyrelevant forskning. I intervjuerna var det tydligt att experterna hade låg kunskap om kompetensutveckling och en del fick lov att fundera en stund över vad det är och står för. Vissa experter kunde inte hitta några exempel på insatser inom området medan andra kunde referera till projekt som de varit involverade i. 

Samsyn bland experterna om att finansiering och rådgivning är viktigaste delområden 

I hög grad finns en samsyn bland experter om olika delområdens betydelse för att stimulera företagande och entreprenörskap  inom entreprenörskaps- och SMF-politiken. Finansiering och rådgivning betraktas som de viktigaste delområdena i båda politikområdena. Inom SMF-politiken anses också innovativt entreprenörskap vara ett viktigt område och inom entreprenörskapspolitiken lyfts istället entreprenörskap i skolan fram som ett viktigt område. 

Samsyn bland experterna om att entreprenörskap i skolan ska starta tidigt och vara en naturlig del av utbildningssystemet  

Det finns en samsyn bland experterna om att åtgärder inom delområdet entreprenörskap i skolan är viktigt. När experterna tillfrågades om detta delområde ansåg de också att det borde vara en naturlig del av utbildningssystemet och att det är viktigt att entreprenörskap inkluderas tidigt i skolan. En del experter nämnde förskolan medan andra nämnde lågstadiet. 

Samsyn bland experterna angående brister i finansieringsystemet

Finansieringsområdet är det område där det är den största samsynen kring vilket som är det största problemet. Det enskilt största problemet inom området anses vara bristen på finansiering. Experterna lyfter främst fram  bristen på finansiering i tidiga skeden men också för växande företag, generationsväxlingar och för innovativa företag. 

Problem finns avseende utbudet av företagsrådgivning

Inom rådgivningsområdet fokuserar experterna på att belysa problem som berör utbudet av företagsrådgivning - rådgivningssystemet. Det finns dock ingen enighet om vilket det största problemet rörande rådgivningssystemet är. Ett problem som lyfts fram berör bristande kvalitet och alltför många aktörer i rådgivningssystemet.

Problem avseende kompetensutveckling berör främst efterfrågesidan

Problem som experterna betonar i detta område berör främst bristen på kompetens i företagen. Brist på kompetens som rör  innovativa företag är t ex kunskap om internationalisering och rörande företag generellt betonar experter brister på kunskap i bokföring och anställningsregler. Problem som rör implementering av kompetensinsatser berör också främst företagen, deras brist på tid och brist på finansiering för vikarier. 

Experterna ifrågasätter åtgärder inom delområdet speciella målgrupper 

Speciella målgrupper är det delområde med den tydligaste klyftan mellan olika experters åsikter rörande vilket det största problemet  är - de som anser att insatser som görs mot speciella grupper är ett problem i sig (35 % av experterna) och de som anser att det bör finnas särskilda insatser på detta område och ser skilda problem för olika grupper. 

Experterna tror att mest resurser  investeras inom finansiering, entreprenörskapsutbildning och rådgivning  

Experterna tror att mest resurser investeras i finansieringsområdet följt av entreprenörskapsutbildnings- och rådgivningsområdet. Minst resurser tror experterna investeras i områdena attityder och policy relevant forskning.

Administrativa bördor och innovativt entreprenörskap har det högsta medelvärdet i ”comprehensiveness index” 

Administrativa bördor och innovativt entreprenörskap har det högsta medelvärdet i ”comprehensiveness index” vilket innebär att inom dessa områden finns ett flertal instrument samt målsättningar. T ex finns beträffande administrativ bördor tydliga mål för att underlätta start av företag och en tydlig regelförenklingsprocess. Finansiering, attityder och kompetensutveckling är de delområden som har lägst medelvärden. Inom finansieringsområdet används t ex garantisystem i mindre omfattning eller speciella skatteprogram för entreprenörer och småföretag saknas exempelvis krediter för att stimulera forskning och utveckling, eller riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden. Noteras bör dock att det inte är så att fler åtgärder inom ett område är bättre än färre. Indexet visar på aktiviteter inte på resultat.

Inga direkta relationer mellan de resurser som experterna tror är investerade och ”Comprehensiveness index”

En slutsats är att det inte finns något direkt samband mellan hur experterna tror att resurserna investerats i olika delområden  och resultaten i ”Comprehensiveness index”. Beträffande t ex delområdet  finansiering uppskattar experterna att det har satsats mest resurser men ger samtidigt delområdet ett lågt värde för ”Comprehensiveness index”.

Få skillnader mellan policyområden

Det finns få skillnader mellan entreprenörskaps- och SMF-politiken beträffande experternas kunskap om olika delområden, vilka områden de anser vara viktigast och även när de bedömer hur resurserna fördelas. En  förklaring kan vara att det finns, enligt de intervjuade, ingen verklig skillnad mellan entreprenörskap- och SMF-politiken, eller att de ser dessa två områden som integrerade. 

Förändringar i skattesystemet - en lösning för entreprenörskaps- och SMF-politiken på sikt?

Det finns några avgörande skillnader i åsikter mellan olika experter. En grupp av experter tar entreprenörskaps- och SMF-politiken för given och betonar vikten av särskilda åtgärder för att hjälpa entreprenörer och företag. Den andra gruppen av experter betonar istället att marknaden själv ska lösa problemen och att åtgärder bör vara mer i form av generella insatser. Den senare gruppen av experter efterfrågar generella förändringar i skattesystemet för att individer själva ska kunna spara pengar och investera. I linje med dessa tankar ska rådgivning och kompetensutveckling levereras av marknaden eller t ex utbildningssystemet.

Systemet konserverar ”gamla berättelser” 

Vissa experter berättar om hur komplext det är att starta företag men å anda sidan är det många experter som inte uppfattar att det numera är svårt att starta företag i Sverige. Deras uppfattning är att det är lätt att registrera ett företag på Internet och om det behövs hjälp eller råd finns det gott om organisationer att kontakta.

Entrepreneurship and SME policies across Europe – The Swedish mapping/comprehensiveness project

Serienummer: WP/PM 2011:22

Diarienummer: 2010/31

Ladda ner rapport Pdf, 942.2 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev