Studieområde:

IT-politik och incitamentstrukturer för digitala näringar i innovations- och industripolitik

– en förstudie

På uppdrag av Näringsdepartementet har Tillväxtanalys gjort en förstudie med syftet att visa hur digitala näringar definieras i Kina, Japan och USA och vilken typ av styrmedel och incitamentsstrukturer som existerar i dessa länder. Förstudien ska ge förutsättningar till en fördjupad studie för att analysera bedömningsgrunder och bakgrundsanalyser som bidrar till att utforma IT-politiken. Rapporten innehåller en övergripande referensram och korta översikter från de studerade länderna.

För att jämföra olika länders syn på digitala näringar används en modell bestående av fyra lager – teknikleverantörer, kommunikations­­leverantörer, innehållsleverantörer och slutkonsumenter. Dessa olika delar av systemet kan regleras och stödjas på olika sätt. Generellt stödjer Kina och Japan inhemska teknik- och kommunikationsleverantörer via  t ex skapandet av nationella standarder medan USA stödjer sina innehållsleverantörer genom att verka för starka internationella regler för immateriella rättigheter. 
De olika inställningarna för vilka digitala näringar som premieras ger också utslag i var i värdekedjan stödsystem och incitaments­strukturer skapas. Direkta företagsstöd förekommer i alla länder men är vanligare i Kina och Japan. USA använder sig ofta av åtgärder med syftet att skapa en fungerande konsumentmarknad som i sin tur driver utvecklingen. 

Den typ av policyinstrument som används beror också på vilken inställning man har till digitala näringar kontra andra näringar inom ett land. Länder kan skapa incitamentsstrukturer via ekonomiska medel (t  ex subventioner, skatterabatter, offentliga investeringar), regleringar (t ex lagstiftning, standarder, immaterialrätter) eller sociala styrmedel (t ex informationskampanjer, kompetensför­sörjning, utbildning). Statliga initiativ skiljer sig här ofta från lokala initiativ. I Kina t ex samarbetar myndigheter centralt via banker och certifieringsinstitut för att finansiera inhemska företag och säkerställa att de tekniker de utvecklar blir nationella standarder. Samtidigt tävlar olika regioner mot varandra i att ge olika typer av ekonomiska incitament för etableringar. Liknande lösningar ser man både i Japan och i USA med den  stora skillnaden att USA inte är lika centraliserade i styrningen - där sker mindre direkt styrning från federal nivå. Denna förstudie visar också hur en fördjupad studie kan gå in djupare på hur incitament följs upp i olika länder och jämföra med de effekter som förväntades.

IT-politik och incitamentstrukturer för digitala näringar i innovations- och industripolitik – en förstudie

Serienummer: WP/PM 2011:29

Diarienummer: 2011/007

Ladda ner rapport Pdf, 633.5 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev