Studieområde:

Geografisk tillgänglighet till läkemedel, delrapport 1

– en analys av omregleringen av apoteks­marknaden

Tillväxtanalys har analyserat den geografiska tillgänglig­heten till läkemedel. Av tillgänglig statistik från Läkemedelsverket framgår att apoteksreformen medfört att ett stort antal nya apotek etablerats. I oktober 2011 fanns 1 242 godkända öppenvårdsapotek i landet, vilket är en ökning med 317 apotek, eller cirka 34 procent, sedan reformen infördes år 2009.

I stort sett samtliga nya apotek har etablerats i tätorter större än 3 000 invånare. Av ökningen på totalt 317 apotek har 314 apotek eller 99 procent av apoteken tillkommit i tätorter. I tätortsnära lands­bygder är ökningen 3 apotek medan antalet apotek är oförändrat i glesbygder.

300 av de nya apoteken har etablerats i områden med en mycket hög tillgänglighet eller hög tillgänglighet till tätorter. Inte något av de nya apoteken har startats i områden med en låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter. De flesta nya apotek har alltså tillkommit i områden eller på orter där det funnits apotek sedan tidigare och där tillgängligheten i de flesta fall redan innan varit god. Endast ett fåtal apotek har etablerats på orter där det tidigare saknats apotek.

Tillgängligheten, mätt som närhet till det närmaste apoteket, har i ett nationellt perspektiv förbättrats sedan tiden före apoteksreformens införande. 74 procent av befolkningen har mindre än 5 minuter till det närmaste apoteket och 89 procent av befolkningen når det närmaste apoteket inom 10 minuters bilfärd. Den förbättrade tillgängligheten berör  dock framför allt boende i områden med en hög eller mycket hög grad av tillgänglighet till tätorter.

Drygt 127 000 personer har 20 minuter eller mer till sitt närmaste apotek, vilket är en minskning med över 8 000 personer sedan år 2009. Antalet personer med mer än 30 minuter till det närmaste apoteket har också minskat men denna förändring  kan förklaras av demografiska faktorer, dvs. en minskad befolkning i berörda områden.

Tillgängligheten till receptfria läkemedel har ökat markant sedan försäljningen tilläts utanför öppenvårdsapoteken. Försäljnings­ställena  har  en  bra spridning över landet men närmare hälften av försäljningsställena har startats i områden med en mycket hög tillgänglighet till tätorter. Drygt fyra procent av de nya försäljnings­ställena för receptfria läkemedel har etablerats i områden med en låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter.

Cirka 68 000 personer har fått längre till det närmaste försäljnings­stället för receptfria läkemedel (OTC) trots den stora ökningen av antalet försäljningsställen. Förändringen beror på att det försvunnit apoteksombud i berörda områden och att inget nytt OTCförsäljnings­ställe etablerats i närområdet. Utvecklingen är därför troligtvis oberoende av apoteksomregleringen.

Antalet  apoteksombud har minskat  både under det senaste året och sett över en längre tidsperiod. Sedan år 1999 har antalet ombud minskat från 963 till 755, en minskning med över 200 ombud eller i relativa termer närmare 22 procent. Alla områdestyper har påverkats. Nedgången kan ha flera orsaker.  Bland annat kan en del  apoteksombud ha försvunnit genom att ombudets huvudsakliga verksamhet, t.ex. en dagligvarubutik, har lagts ned och vissa apoteksombud kan också helt ha avvecklat sin ombudsfunktion. Inget tyder dock på att ombud avvecklats på Apoteket AB:s initiativ.

Apoteksombuden har stor betydelse för tillgängligheten till läkemedel i framför allt många gles- och landsbygder där det är långt till närmaste apotek och där det även kan saknas andra försäljnings­ställen för receptfria läkemedel.

I stora delar av Sverige är  det långt till det näst närmaste apoteket och  i dessa områden finns det därför inte heller en reell möjlighet för konsumenten att kunna välja var inköpen ska göras. Strukturen är dessutom sårbar eftersom restiden skulle öka markant för många människor om det närmaste apoteket lades ned.

Geografisk tillgänglighet till läkemedel, delrapport 1 – en analys av omregleringen av apoteks­marknaden

Serienummer: WP/PM 2011:49

Diarienummer: 2010/220

Ladda ner rapporten

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.