Studieområde:

Analys av tillämpningen av EU:s regler för statligt stöd

Tillväxtanalys har med hjälp av en enkätundersökning studerat på vilket sätt aktörer som lämnar statligt stöd till näringslivet tillämpar EU:s regler för statligt stöd vad avser rapportering och uppföljning av beviljade stöd. Undersökningen riktades till Tillväxtanalys målgrupper, det vill säga aktörer som omfattas av skyldighet att redovisa omfattningen av statligt stöd till näringslivet till följd av krav utifrån EU:s och WTO:s stödregelverk. Till målgruppen hör även vissa stödgivare som avrapporterar stöd vid sidan av dessa regelverk men som ingår i den samlade nationella statistiken över statligt stöd till näringslivet i Sverige.

En målgrupp om 27 myndigheter med ansvar för ca 68 stödordningar identifierades. Resultatanalysen baseras således på svar från 22 stödgivande myndigheter som administrerar stödordningar på nationell och regional nivå. 7 myndigheter har medverkat genom särskilda intervjuer innan enkätundersökningen skickades ut.

Resultaten visar att EU:s regler (under åren 2010-2011) kring avrapportering av statligt stöd tillämpas på ett tillfredsställande sätt och att stödrutinerna för att övervaka/följa upp stöden har följt gällande föreskrifters krav. Majoriteten av de företag som erhåller stöd tillhör kategorin småföretag och bland dessa utgör s.k. mikroföretag knappt hälften av mottagarna.

När det gäller frågor om försumbart stöd, s.k. de minimis stöd, administrerar nästan en tredjedel av myndigheterna den typen av stöd. Dessa följs upp och övervakas och vissa av dem rapporteras till Tillväxtanalys när så efterfrågas. Även om försumbara stöd inte omfattas av EU:s rapporteringskrav så är dessa stödordningar av intresse för Tillväxtanalys i sin årliga rapport om det offentliga stödet till näringslivet. Flera av dem återfinns därför också i EU:s s.k. resultattavla för statsstöd, dvs. den återkommande samlade redovisning som EU-kommissionen gör om det statliga stödets omfattning och utveckling inom EU.

Att data inlämnas i god tid innan EU:s tidsfrist löper ut bör vara en central fråga för samtliga berörda parter. Tillväxtanalys föreslår mot den bakgrunden en ny praxis för rutinerna vid kommunikationen när det gäller avrapportering från myndigheterna till Tillväxtanalys och vidare till Näringsdepartementet samt EU-kommissionen. Det innebär att större uppmärksamhet ägnas till kommunikation mellan myndigheterna när det är dags att samla in stöddata samt till att avrapporteringsrutinerna förbättras.

Resultatet av enkätundersökningen visar bl.a. på att det finns behov av att de stödutbetalande aktörerna förbättrar kontrollen av om de stödsökande företagen även fått/sökt stöd från andra stödutbetalande aktörer.

Det juridiska regelverket som reglerar uppgiftslämnandet gällande statligt stöd till näringslivet omfattar enbart de statliga myndigheters verksamhet, regelverket omfattar inte de statligt kontrollerade stiftelserna och bolagen. För att Tillväxtanalys på ett tillfredställande vis ska kunna uppfylla Sveriges åtaganden mot EU samt bygga upp och förvalta en mikrodatabas för utvärderingsändamål av de statliga stöden ser vi behovet av en översyn av det juridiska regelverket.

Analys av tillämpningen av EU:s regler för statligt stöd

Serienummer: WP/PM 2012:21

Diarienummer: 2012/014

Ladda ner rapporten Pdf, 2.3 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev