Studieområde:

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi

Regeringens miljöteknikstrategi lanserades i september 2011, med syfte att ta ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljö­teknik – från forskning och utveckling via hemmamarknad till export. Efter första halvåret 2013 hade 20 särskilda regeringsuppdrag inom miljöteknik­strategin lagts ut på totalt tio myndigheter/aktörer. Strategin omfattar 100 miljoner kronor per år under åren 2011 till 2014, totalt 400 miljoner kronor.

För att säkerställa att beslutade insatser får så goda möjligheter som möjligt att nå sina mål, och för att se till att få ett bra beslutsunderlag inför framtida satsningar, har Tillväxtanalys fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera strategins genomförande och effekter.

Tidigare rapporter från Tillväxtanalys utvärderingsarbete har pekat på att strategins om­fattning är relativt liten jämfört med de samman­tagna statliga stöden för miljöteknik­företagande, och förväntningarna på strategin måste därmed sättas därefter. Tillväxtanalys har även noterat att strategins målsättningar rör forskning och utveckling såväl som export­främjande – men hittills har relativt små delar av strategin avsatts för främjande av företag i tidiga utvecklingsfaser. Den tydligaste svagheten som noterats i utvärderingsarbetet är dock avsaknaden av efterfrågestimulerande insatser. Några sådana återfinns visserligen i strategin, men i liten omfattning.

Nulägesanalys – en samlad bild av framgångs­förutsättningar och risker

För att ge en samlad bild av vilka risker som kan begränsa strategins möjligheter att lyckas har en nulägesanalys genomförts inom ramen för utvärderingsarbetet under våren 2013. Den analysen presenteras i den här rapporten.

Nulägesanalysen granskar förutsättningarna för strategins genomförande på uppdragsnivå, samt risker och kritiska faktorer för genomförande, genomslag och övergripande fram­gång. Verkar alla förutsättningar finnas för ett lyckat genomförande, eller finns det svag­heter som riskerar undergräva möjligheterna att lyckas?

Slutsatser – styrkor och utvecklingsområden

Utifrån analysen kan många positiva noteringar göras:

  • Samverkan och samordning har tack vare miljöteknikstrategin stärkts mellan de offent­liga aktörer som främjar svensk miljöteknik, vilket ger förutsättningar för ett mer effektivt system som helhet.
  • Merparten av insatserna har väl utvecklade logiska modeller som beskriver hur man ska gå från aktivitet till effekt. Merparten bedöms vidare arbeta med aktiviteter som ger ett mervärde utöver det som aktörerna gör normalt.
  • De resurser som tilldelats respektive uppdrag bedöms vara väl avvägda i förhållande till uppdragens ambitionsnivåer.
  • Så gott som samtliga uppdrag har uppnått ett gott tempo (momentum) i sitt genom­förande, vilket vittnar om professionella genomförarorganisationer.

Analysen slår dock även fast att flera delar av strategin skulle kunna utvecklas ytterligare, för att öka möjligheterna för att de ska kunna göra bestående intryck inom det svenska miljöteknikområdet. Några av de viktigaste utvecklingsområdena som identifierats är följande.

  • Många uppdrag har preciserade aktivitets- och effektmål, men målformuleringar för stegen däremellan (resultatmål) saknas i många fall. Detta riskerar att få negativa konse­kvenser för styrningen av uppdragen inom strategin, försvåra prioriteringar mel­lan alternativ och i förlängningen minska möjligheterna att uppnå strategins mål.
  • Mervärdet (additionaliteten) kan ifrågasättas i flera uppdrag, då det förekommer in­satser som ligger mycket nära ordinarie verksamhet. I vissa fall är det inte orimligt att tänka sig att samma insatser hade genomförts även utan miljöteknikstrategin. Detta riskerar att undergräva mervärdet av miljöteknikstrategin.
  • Planer för hur lärdomar i uppdragen ska tas tillvara på lång sikt saknas i flera uppdrag, vilket innebär en risk för att lärdomar som strategin bidragit till går förlorade.

Ovanstående och övriga utvecklingsområden som pekas ut i nulägesanalysen bör hanteras av de olika uppdragen i strategin, för att minimera risken att bristerna påverkar enskilda uppdrag såväl som strategin som helhet.

Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi

Serienummer: WP/PM 2013:11

Diarienummer: 2012/062

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev