Studieområde:

Stora data & öppna data

– exempel på policyinitiativ från Asien, Europa och USA

Hanteringen av stora datamängder och öppna data väcker en lång rad frågor kring policy. Hur kan utvecklingen leda till ökad tillväxt, innovation och bättre tjänster? Vilken är statens eller politikens roll på området? Utifrån dessa frågor har Tillväxtanalys studerat hur några länder arbetar med policyinitiativ på områdena öppna data och stora data. Studien innehåller exempel från Indien, Japan, Storbritannien, Sydkorea och USA.

Landsexemplen visar att flera olika politiska initiativ tagits för att stimulera eller underlätta framväxten och öka användningen av stora data och öppna data. Det primära motivet bakom initiativen är att stora och öppna data har potential att bidra till en ökad innovations­kraft, ekonomisk tillväxt och jobb. Några av länderna anstränger sig för att synas och positionera sig inom fältet och bygga ett starkt nationellt varumärke.

Inom vissa näringslivssektorer finns stora förhoppningar om ökat värdeskapande genom att bättre använda stora data – rapporten innehåller exempel från bland annat sjuk- och hälso­vård, gruvindustri, transporter, tillverkningsindustri och energiproduktion.

Det finns en stor potential för offentligt initierad forskning att förbättra förmågan att ut­vinna kunskaper från stora och komplexa datamängder. Genomgående finns en förväntan om att stora och öppna data ska kunna hjälpa till att sänka sjukvårdskostnaderna i sam­hället – även om patientdata framstår som en av de mest svårhanterliga typerna av data att göra tillgänglig samtidigt som den personliga integriteten säkras.

Bristen på experter framträder som en stor utmaning på medellång sikt. Samtliga länder har utvecklat riktade insatser för att säkra den framtida tillgången på kompetens inom områ­den. Det bör särskilt noteras att det finns behov av kompetenslyft bland statliga organisa­tioner som genom ny lagstiftning och policy ska börja offentliggöra data på ett strukturerat och lättillgängligt sätt.

I länderna görs nu satsningar på infrastruktur av olika slag, som superdatorer och data­center, men även utbyggnad av bredband för att möjliggöra överföring av stora data­mäng­der. Här ingår även stödprogram för nya företag inom IT-sektorn där dessa erbjuds tillgång till inkubatorer och acceleratorer. I flera länder ses små och medelstora företag som nyckel­spelare för att ta tillvara den innovationskraft som finns i en bättre användning av öppna data och stora data.

Öppna data medför i samtliga fall en intensiv policydiskussion kring integritet, säkerhet, ägandeskap och ansvar. Här återfinns allt från stor konservatism, baserad på tidigare lag­rum, till principen att all data ska offentliggöras utan extra kostnader för användaren. För länder som tidigare inte har tillämpat offentlighetsprinciper handlar det om att ändra både den formella lagstiftningen och förvaltnings­kulturen när data ska släppas fritt och kommuni­ka­tionen med medborgaren ska förbättras.

Lärdomar som kan dras från ett svenskt perspektiv är:

  • I de studerande länderna förekommer en ”sense of urgency” kring området och olika policysatsningar har initierats.
  • Små och medelstora företag ses som nyckelaktörer för att utveckla och ta tillvara inno­vationer relaterade till stora och öppna data.

Sverige har goda förutsättningar att vara en ledande nation inom öppna data, till exempel en hög grad av digitalisering, en stor och transpa­rent offentlig sektor och en hög grad av tillit hos medborgarna.

Stora data & öppna data – exempel på policyinitiativ från Asien, Europa och USA

Serienummer: WP/PM 2013:16

Diarienummer: 2013/289

Ladda ner rapporten Pdf, 1.6 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev