Studieområde:

Snabbväxande företags innovationsarbete

– en pilotstudie

Snabbväxande företag är viktiga i ett innovationspolitiskt perspektiv eftersom de ofta står för en mycket stor andel av de nya arbetstillfällen som skapas. Tillväxtanalys har i flera rapporter analyserat fenomenet snabbväxande företag. I den här studien ställs bland annat frågan hur företagen själva förklarar den snabba tillväxten. Vilka implikationer får deras svar för hur andelen snabbt växande företag bör mätas och följas?

I denna pilotstudie är intresset kvalitativt och en fråga är bland annat hur de snabbast väx­ande företagens egen uppfattning av sina erfarenheter ser ut. Vad är företagets förklaring till den snabba tillväxten?

Få företag är snabbväxare

Studien stödjer en rad olika empiriska resultat som visar att antalet snabbväxande företag är mycket litet. Den metod som tillämpats i undersökningen, att kvantitativt plocka ett urval snabbt växande företag som sedan följs upp med kvalitativa intervjumetoder för att beskriva de bakomliggande framgångsfaktorerna, har till viss del också visat sig fungera.

Systematiskt utvecklingsarbete centralt men begreppet innovation används inte av företagen

Fallstudierna indikerar att de mest snabbväxande företagen har en mer systematiskt genomförd ledning och organisation av verksamheten. Medianföretagens arbete känne­tecknas av ett mer ad hoc-mässigt förhållningssätt. Givet det begränsade urvalet av företag som intervjuats kan man även hävda att toppföretagen i något större utsträckning är etable­rade på marknader utanför Sverige.

Implikationer för att mäta innovation och snabbväxare

Pilotstudien har vissa konsekvenser för hur man mäter innovation i bland annat SCB:s innovationsundersökning. Det framkommer vid intervjuerna att även de mest framgångs­rika företagen är obekväma med själva begreppet innovation. De använder hellre uttryck som affärsutveckling, eller produktutveckling.

Möjligen kan detta innebära att vissa av de snabbväxande företagen inte fångas i de natio­nella innovationsundersökningarna därför att de inte bedömer sin utvecklingsverksamhet vara av innovationskaraktär.

Företagen lyfter fram betydelsen av nyckelpersoner för framgångsrika innovationsprocess­er, exempelvis idégivare, entreprenörer, marknadsföringspersonal och försäljningsperso­nal. I den svenska innovationsundersökningen har man tidigare inte tagit med frågor om sådana informella informationskällors bidrag. Intervjuerna indikerar att dessa nyckelperso­ner kan vara viktiga för de snabbväxande företagens innovationsförmåga.

Snabbväxande företags innovationsarbete – en pilotstudie

Serienummer: WP/PM 2013:19

Diarienummer: 2012:008

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev