Studieområde:

Stöd till miljöteknikföretag i några europeiska länder

Miljöteknik är en växande marknad globalt. Innovationer kan bidra både till en hållbar utveckling och till företags konkurrenskraft. Denna rapport beskriver offentliga åtgärder i framför allt Danmark och Tyskland för att stärka små och medelstora miljöteknikföretags affärsut­veckling på en nationell och/eller internationell marknad. Några exempel från Österrike och Neder­länderna ingår också.

Fokus för denna rapport är exempel på offentliga insatser som stärker små och medelstora miljöteknikföretags affärsutveckling på en nationell och/eller internationell marknad. Det gäller framför allt kommersialisering av produkter eller tjänster.

Exemplen har valts ut för att belysa olika typer av frågeställningar som anses kritiska för att främja miljöteknikföretagens affärsut­veckling, bland annat följande:

Vilken betydelse har tidshorisonten? Tysklands program har ofta pågått under lång tid, vilket enligt bedömare bidragit till goda resultat. Klustret Eco World Styria i österrikiska Steiermark har byggt upp sin verksamhet under tio år.

Hur kan insatserna anpassas till företagens behov? En omfattande kartläggning i Nordrhein-Westfalen visar exempelvis betydelsen av nätverk. Hälften av företagen vill delta i klusteraktiviteter. Forsknings­institutet WIFO i Österrike har gått vidare från enkäter till djupare studier av miljöteknikföretag, bland annat av de hinder som finns på utländska marknader.

Kan demonstrationsprogram hjälpa små innovativa företag att komma ut på marknaden, och hur bör de i så fall utformas? Tyskland har sedan år 1979 ett nationellt miljöinnovationsprogram och stödjer även pilotprojekt i andra länder. Liknande program finns i ett antal delstater, bland annat Bremen. Danmarks utvecklings- och demonstrationsprogram, MUDP, har delat ut 262 miljoner danska kronor till 285 projekt under åren 2008-2013. Region Midtjylland ger stöd via demonstrationsprogrammet CleanTEKmidt. Danmark har även en rad andra instrument för att underlätta kommersialisering, bland annat Markedmodningsfonden, Grøn omstillingsfond och Det grønne iværksætterhus.

Vilken betydelse har klustersatsningar för framgångsrika ”ekosystem” kring miljöteknik? Sådana exempel finns bland annat i de österrikiska delstaterna Steiermark och Oberösterreich, liksom i tyska Bayern och Nordrhein-Westfalen. En genomtänkt strategi och ett gott samspel med den nationella nivån underlättar framgångar. Tyskland har ett särskilt nationellt program, go-cluster, som bland annat ger utvecklingsstöd till de många klustren runt om i landet. Delstaten Oberösterreich i Österrike har ett särskilt bidrag till kluster som samarbetar med varandra.

Hur kan en grön omställning av näringslivet i stort öka efterfrågan på miljöteknik? Tyskland har valt att arbeta brett med en förändring av näringslivets miljöpåverkan. Ett exempel är det omfattande arbetet för ökad resurseffektivitet. Här finns en rad stöd till kompetensut­veckling, forskning, utveckling och demonstration för alla typer av företag, inte bara miljöteknikbranschen. Programmet Gröna affärsmodeller i Danmark riktar sig till företag som vill utveckla sin verksamhet i en mer miljövänlig riktning.

Vad betyder aktiva insatser för match-making? Flera ansvariga vittnar om betydelsen att få mindre företag att bygga kontakter med samarbetspartners. Det gäller att gå längre än bara databaser och medlemsregister. De anställda på Cluster Oberösterreich ligger exempelvis på företagen, skapar mötesplatser. Nederländernas Matchmaking Facility ger stöd till utländska företag som vill hitta nederländska partners.

Vilken betydelse har kvaliteten i satsningarna? Go International i Bayern använder till exempel pensionerade före detta chefer med bred egen erfarenhet av utländsk verksamhet i sitt coaching-program för små och medelstora företag. Eco World Styria erbjuder sina medlemsföretag kvalificerade analyser av framtida marknader för miljöteknik.

Hur utformas stöd till internationalisering? Delstater som Oberösterreich och Bayern har omfattande program där små och medelstora företag bland annat kan få hjälp med certifiering, kontakter med myndigheter, utbildning, marknadsföring och deltagande på mässor. Det finns modeller där vissa miljöteknik­områden och länder är prioriterade, liksom andra modeller där företagen kan få stöd oavsett marknad och teknikområde.

Varför verkar samlade erbjudanden vara framgångsrika på tillväxtmarknader? German Water Partnership, Netherlands Water Partnership, tyska partnerskap för biogas (via DENA) och för återvinning (ReTech) beskrivs som framgångsrika exempel.

Stöd till miljöteknikföretag i några europeiska länder

Serienummer: PM 2014:22

Diarienummer: 2014/095

Ladda ner rapporten Pdf, 840.1 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev