Studieområde:

Var gör innovationsstöden
mest nytta?

– Stora skillnader i effekt mellan olika regioner

I den här rapporten effektutvärderar Tillväxtanalys stödprogrammen VINN NU och Forska & Väx, samt undersöker om effekten av dessa program skiljer sig åt mellan regioner. Vi lämnar även rekommendationer om hur stöden kan fördelas för att bättre generera tillväxt.

Syftet med denna rapport har varit att genomföra en effektutvärdering av stödprogrammen VINN NU och Forska & Väx som båda administreras av Vinnova, samt undersöka om effekten av dessa program skiljer sig åt mellan regioner. Genom att analysera regionala skillnader kan vi även lämna rekommendationer om hur stöden ska fördelas för att bättre generera tillväxt.

Mer specifikt har vi i denna rapport studerat effekterna av stödprogrammen VINN NU och Forska & Väx på antal anställda, arbetskraftens produktivitet och omsättningen, samt relativ efterfrågan på arbetskraft med högre utbildning.

Analysen har utförts som en kontrafaktisk analys där vi jämfört stödföretagens utveckling med liknande företag som ej erhållit stöd. Till detta har ett antal robusthetstest genomförts där vi bland annat analyserat effekten av stöden genom att söka efter trendbrott i företagens utveckling orsakade av stöden.

Resultaten i rapporten sammanfattas på följande sätt:

Under pågående programlöptid kunde vi se en negativ syssel­sättnings- och omsättnings­effekt av stöden medan vi efter avslutat program fann att stöden hade en positiv effekt på omsättning men en fortsatt negativ effekt på antal anställda.

Tillför vi den regionala dimensionen ändras den ovan beskrivna genomsnittsbilden betydligt, och vi ser att effekten av stöden varierar kraftigt mellan regioner. I synnerhet fann vi att effekten av stöden blev mer positiv med stigande tillgång på högutbildad arbetskraft. Mer exakt, efter avslutat stödprogram utvecklades sysselsättning, försäljning och produktivitet särskilt väl i regioner med god tillgång på högutbildad arbetskraft. Den regionala variationen var så stor att effekten i vissa fall kunde gå från negativt signifikant till positivt signifikant. Det vill säga, i vissa regioner utvecklades stödföretagen sämre än andra jämförbara företag medan det motsatta gäller i andra regioner där stöden visade sig stärka de stödmottagande företagens konkurrenskraft. Den regionala variationen är sålunda betydande. När vi analyserade hur intensiteten i regionalt nyföretagande påverkat effekten av stöden fann vi att efter avslutat stödprogram utvecklades omsättningen särskilt svagt i regioner med hög intensitet i nyföretagande.

Sammantaget indikerar dessa resultat att innovationsdrivna företag belägna i regioner med god tillgång på högutbildad arbetskraft sannolikt har en bättre utvecklingspotential än liknande företag lokaliserade i perifera regioner. Detta medför även att effekten av stöden får möjlighet att fästa. Vi vill dock vara aningen återhåll­samma med tolkningen av dessa resultat då det kan vara svårt att särskilja effekten av att vara belägen i en region med goda förutsättningar för tillväxt, och effekten av stöden, efter det att stöden upphört. Dock är resultaten så pass tydliga att det är svårt att bortse från de skillnader som föreligger. Vi vill även peka på att det kan finnas flera bakomliggande mekanismer som leder till att en god tillgång av högutbildad arbetskraft är gynnsamt för innovationsdrivan företags utveckling efter det att stöden upphört. I denna rapport stannar vi vid att konstatera att det finns ett sådant samband. En förklaring till att effekten av stöden var något lägre i regioner med ett intensivt nyföretagande kan vara att ett intensivt nyföretagande signalerar en väl fungerande lokal infrastruktur för nyföretagande, varför utrymmet för statlig intervention kan vara något mindre i denna typ av region. Dock finns det flera andra tänkbara förklaringar till detta samband varför vi vill vara särskilt återhållsamma vid tolkningen av detta resultat.

Den övergripande slutsatsen blir därför att om man önskar maximera effekten av stöden i termer av tillväxt kan det vara kontraproduktivt att sprida ut stöden alltför jämnt. Snarare kan effektiviteten ökas om innovationsstöden koncentreras till regioner med goda förutsätt­ningar för avancerad verksamhet och god tillgång på välutbildad arbetskraft. Dessa resultat ligger även i linje med liknande studier gjorda i andra länder.

Var gör innovationsstöden mest nytta? – Stora skillnader i effekt mellan olika regioner

Serienummer: PM 2015:17

Diarienummer: 2015/027

Ladda ner rapporten Pdf, 1.5 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev