Studieområde:

Funktionella analysregioner

– revidering 2015

Sverige är indelat i ett antal funktionella analysregioner (FA-regioner) som används vid nationella och regionala analyser i olika sammanhang. Indelningen skapades år 2005 för att kunna beskriva aktuella och framtida samband för hur befolkning, arbetsmarknad och ekonomi fungerar och kan komma att utvecklas. Denna revidering ändrar antalet FA-regioner från 72 stycken till 60 stycken.

Denna revidering av de funktionella analysregionerna (FA-regionerna) ändrar antalet FA-regioner från 72 stycken, som varit fallet sedan 2005, till 60 stycken. Minskningen förklaras dels av en fortsatt regionförstoring definierad utifrån arbetspendling över kommungräns samt av ett annat förhållningssätt till den nationellt gränsöverskridande arbetspendlingen.

FA-regionerna avser fånga en bild av de svenska arbets­marknadernas geografiska utsträckning över en period om cirka tio år. Detta ger en funktionell arbetsmarknadsindelning som är konsistent över åtminstone denna period. Indelningen revideras därmed ungefär vart tionde år. Regionindelningen används vid analyser av regional tillväxt och utveckling på både nationell och regional nivå. Eftersom den senaste revideringen genomfördes 2005 var det tid för en ny revidering 2015.

Denna revidering tar sitt avstamp i en prognos av SCB:s lokala arbetsmarknadsindelning fram till 2025. De därpå följande momenten har bland annat inkluderat analyser och studier av gränsöver­skridande arbetspendling, samverkande pendlingsströmmar och diskussioner med regionala företrädare. Metoden resulterade i en FA-regionin­delning enligt figur 1 i rapporten.

Enligt vad som tidigare sagts avseende FA-regionernas reviderings­frekvens bör denna indelning ses över igen om cirka 10 år.

Funktionella analysregioner – revidering 2015

Serienummer: PM 2015:22

Diarienummer: 2014/078

Ladda ner rapporten Pdf, 2.4 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev