Studieområde: Grön omställning

Mark- och miljödomstolar och miljöprövningsdelegationer

– Ledtider efter reformerna

Tillväxtanalys har utvärderat regeringens satsningar för att korta ledtiderna för miljö­tillståndsprövning av gruv- och täktverksamheter. Resultaten pekar på att ärenden som rör gruvverksamhet eller täktverksamhet inte har signifikant längre ledtider än andra jämför­bara miljöfarliga verksamheter.

Vi finner inte heller stöd för att bildandet av mark- och miljödomstolen har haft någon effekt på ledtiderna. Däremot kan ökade resurser till domstolarna ha lett till kortare ledtider. För att kunna göra en bedömning av den lång­siktiga trenden behövs dock en längre uppföljningsperiod än vi haft i denna utredning.

Bakgrund och uppdrag

Uppdraget innefattar att utvärdera hur bildandet av mark- och miljödomstolen, koncentrationen av miljöprövningsdelegationer från 21 till tolv länsstyrelser samt ökningen av riktade medel till domstolarna och delegationerna har påverkat ledtider för miljötillstånd för gruv och täktverksamhet.

Vi har i denna studie angripit frågan på tre olika sätt. Vi tittar först på resurser och ärendemängd hos mark- och miljödomstolarna respektive hos miljöprövnings­delegationerna. Sedan presenterar vi ledtider för dessa baserat på faktiska mål mellan 2007–14. Vi jämför gruvmål med andra A-verksamheter som prövas i domstol som första instans. Täkter jämförs med andra B-verksamheter som behandlas i en miljöprövnings­delegation. Slutligen presenterar vi resultat från fallstudier där berörda parter har fått ge sin syn på vilken effekt bildandet av mark- och miljödomstolen samt ökade resurser till domstolarna har haft på ledtiderna.

Resurser och ökat anslag

Vi har sett att de mark- och miljödomstolar som hanterar flest mål har fått mest resurser. De ökade anslagen har bland annat använts till att anställa mer personal. Resursnivån hos de enskilda miljöprövningsdelegationerna är svårare att mäta då varje länsstyrelse bestämmer internt hur de ska fördela sina resurser. Vi ser dock stora årliga variationer i ärendemängden både inom och mellan delegationerna.

Ledtider för miljötillståndsprövning

Baserat på intervjuer med representanter från domstolar, sökande bolag och berörda remissinstanser finner vi inget stöd för att bildandet av mark- och miljödomstolen har haft någon effekt på ledtiderna. Däremot har de intervjuade bedömt att domstolarna har blivit mer aktiva och att miljötillståndsprövningar har gått snabbare efter det att domstolarna har fått ökade resurser i form av mer personal.

I en jämförelse av ledtider mellan olika verksamheter finner vi att gruvmål inte tar längre tid än prövningen av andra miljöfarliga verksamheter i mark- och miljödomstolen. Varken mediantiden eller spridningen i ledtid utmärker sig nämnvärt. För gruvärenden finns inte heller någon tydlig ökning eller minskning av ledtiderna under den studerande perioden. Täktärenden tar kortare tid än andra jämförbara verksamheter som prövas av miljö­prövningsdelegationer. Ledtiderna ökar emellertid generellt bland alla måltyper. De delegationer som har fått ökat ansvar för prövningar i ett eller fler län har överlag längre ledtider än andra. För att kunna säga något om den långsiktiga trenden krävs dock en längre uppföljningstid.

Mark- och miljödomstolar och miljöprövningsdelegationer – Ledtider efter reformerna

Serienummer: PM 2016:13

Diarienummer: 2015/180

Ladda ner rapporten Pdf, 867.9 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev