Publicerad 26 mars 2020

Att analysera entreprenörskap
– ett metodutvecklingsprojekt

Syftet med studien är att bidra med lärdomar kring hur metoden kohortanalys fungerar för att belysa nystartade företags bidrag till Sveriges tillväxt i olika utvecklingsstadier. Vi har använt metoden för att göra en uppföljning av de nystartade företagens utveckling under en tioårsperiod, 2007-2017.

Kohorten i vår analys är de nya företag som startade sin verksamhet 2007. Vi följer deras utveckling i tio år, fram till och med 2017. Mot bakgrund av att det är första gången vi testar metoden bör resultaten tolkas med försiktighet.

Resultaten av vår analys visar att:

  • Kohorten krymper över tid. 2007 stod kohorten för 3 procent av näringslivets totala sysselsättning. Tio år efter start står den för 1,4 procent.
  • Kohorten domineras av små företag. Tio år efter start stod företag med högst tio anställda för 51 procent av sysselsättningen i kohorten.
  • Vi identifierar 68 stycken snabbväxande företag, 0,1 procent av alla företag som startade år 2007. Knappt ett av tre var verksamma inom handel eller bemanning. 2017 stod snabbväxarna för 17 procent av kohortens sysselsättning.
  • Kohortens överlevnadsgrad efter tio år var 24 procent. Bland aktiebolag var den 33 procent.
  • Ungefär lika många sysselsatta flödade in i som ut ur kohorten till följd av uppköp.
  • Kohorten tog emot 1,6 mdkr i riskkapital, varav en tredjedel från offentliga finansiärer. Investeringarna gjordes i 85 företag.
  • Uppköp var vanligast inom bygg, handel, tillverkning samt kunskapsintensiva branscher såsom informations- och kommunikationstjänster och kategorin juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.
  • 2 procent av kohortföretagen tog emot stödinsatser som observeras i Tillväxtanalys stöd-databas, MISS.
  • Kohortföretagen hade låg produktivitet under sina första år. De blev mer produktiva över tid.
  • Kvinnor var underrepresenterade bland företagsledare i kohorten inom 15 av 18 branscher.