Kvinnor som samarbetar vid bord

Studieområde: Innovationsförmåga

Svensk fintech

Antalet fintechföretag växer snabbt och nya aktörer utmanar de etablerade finansiella företagen. I en unik studie har Tillväxtanalys analyserat innovationskraften i den svenska fintechsektorn och tagit fram förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap. Rapporten är en redovisning av ett av våra regeringsuppdrag 2020.

Uppdraget bestod i att:

  • analysera innovationskraften på den svenska finansmarknaden
  • jämföra den med utvecklingen i andra länder
  • tydliggöra potentiella hinder på den svenska marknaden
  • ge rekommendationer för hur innovationskraften inom fintech kan förbättras

I vår studie har vi avgränsat bort de etablerade finansiella företagen såsom storbanker och stora techbolag. Vår studie fokuserar på ”renodlade” fintechföretag.
När vi inledde studien saknades det en inventering av den svenska fintechpopulationen utifrån vetenskaplig metodik. Inventeringen blev därför en av delstudierna i projektet.

Resultatet av studien visar att det under perioden 2000–2020 har funnits drygt 500 fintechföretag, varav över närmare 450 var aktiva 2019. Företagspopulationen har haft en mycket stark tillväxt i förädlingsvärde och sysselsättning, framför allt under de senaste tio åren.

Sektorns förädlingsvärde har växt från 243 miljoner kronor 2000 till 7,2 miljarder kronor 2018. Det ger en mediantillväxt på 21 procent. Sektorns bidrag till BNP har gått från 0,01 procent av BNP 2000 till ca 0,15 procent av BNP 2018. Det innebär att sektorn fortsatt utgör en liten företeelse i svensk ekonomi men med en hög tillväxttakt.

Antalet sysselsatta har ökat från drygt 340 anställda 2000 till närmare 9 750 2018. Det ger en mediantillväxt på över 18 procent per år.

Sverige rankas högt när det gäller innovation och hur enkelt det är att starta och driva företag. Vi är ett land som snabbt tar till oss ny teknik och digitaliseringsgraden är hög inom privat såväl som offentlig verksamhet. Likaså bland allmänheten. Dessa faktorer anses ha bidraget till att Sverige, och speciellt Stockholm, tidigt etablerade sig som en fintechhub och ledde till att vi fick flera stora internationellt framgångsrika fintechföretag. Under senare år har dock fintechutvecklingen tagit fart i många länder. En utveckling som ofta varit uppbackad av nationella fintechstrategier och olika åtgärder för att främja de egna fintechföretagens utveckling.

Sveriges position i internationella fintechrankningar varierar men oftast bedöms Sverige ha flera goda allmänna förutsättningar såsom hög innovationsgrad, god finansiell infrastruktur, högt humankapital och hög grad av digitalisering inom det offentliga, privat näringsliv och bland allmänheten. Det som lyfts fram i flera rankingar som en svaghet är förmågan att ta innovationer till marknaden.

Baserat på vår analys rekommmenderar vi följande åtgärder:

  • Rådgivning - vi rekommenderar att det offentliga ökar sin rådgivningskapacitet i syfte att bistå fintechföretagen med rådgivning om tillstånd och regelverk.
  • Lärande - vi föreslår åtgärder som syftar till ökade kunskaper och successivt lärande. Åtgärderna bör inriktas mot universitet och högskolor, regeringskansliet, myndigheter, branschorganisationer och fintechföretagen.
  • Finansiell infrastruktur - lagstiftarna kan ställa krav på de privata leverantörerna av finansiell infrastruktur eller öppna upp ett statligt alternativ.
  • Digitalisering och tillgång till data - generella insatser för att ytterligare öka digitaliseringen och ökad tillgång till data är viktig för fortsatt innovation och företagande.
  • Internationalisering - Sverige kan arbeta aktivt med att, som det föreslås i EU-kommissionens digitala finansstrategi, skapa bättre förutsättningar för en europeisk inre marknad för fintech. Sverige kan också hjälpa fintechföretagen med rådgivning kopplad till internationalisering.

Svensk fintech

Serienummer: PM 2020:20

Diarienummer: 2020/3

Ladda ner rapporten Pdf, 1.7 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev