Studieområde: Strukturomvandling

Kompetensförsörjning i små
och medelstora företag

Vi studerar hur små och medelstora företag arbetar för att möta kompetensbehov.
Studien bygger på forskning och tidigare undersökningar samt intervjuer med
kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Rapporten syftar till att bidra till lärande och policyutveckling i fråga om näringslivets roll för kompetensförsörjningen och yrkesverksammas kompetensutveckling.

Vi har studerat följande:

  • Hur arbetar företagen med att identifiera vilken kompetens de har respektive har behov av?
  • Hur arbetar företagen med anställdas kompetensutveckling?
  • Vilka samarbeten är viktiga för företagens kompetensförsörjning och anställdas kompetensutveckling?
  • Hur upplever företagen att de ställt om sin kompetensförsörjning under pandemin?

Studien bygger på forskning, tidigare undersökningar och intervjuer. Resultatet av våra intervjuer med företagsledare och HR-personal personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag visar bland annat att:

  • Mindre företag har begränsade resurser och tid att arbeta strategiskt och långsiktigt med verksamhetens kompetensförsörjningsbehov. Även företag vars främsta handelsvara är den kompetens företaget och de anställda besitter upplever det som en utmaning att hantera sin kompetensförsörjning strategiskt.
  • Företagen ser svårigheter i att identifiera kompetensbehov i allmänhet och att agera på kompetensbehov i synnerhet.
  • Många små och medelstora företag reagerar reaktivt på omvärldsförändringar. Det innebär bland annat ett kortsiktigt perspektiv på kompetensbehov och att företagen strävar efter omedelbar avkastning på kompetensinsatser.
  • Det finns flera oklarheter kring vad företagens kompetensbehov består i. Flera företag lyfter fram att det finns för få personer i landet med en viss utbildnings- eller yrkesbakgrund. Andra talar om kompetensbrist i termer av brist på mjuka kompetenser, såsom attityd eller bristande engagemang
  • Vilket stöd och vilka nätverk företagen behöver för sin kompetensförsörjning och kompetensutveckling skiljer sig åt, bland annat beroende på geografisk placering, affärsinriktning och branschtillhörighet. De kunskapsintensiva tjänsteföretagen beskriver samarbeten med universitet och högskolor som särskilt betydelsefulla.
  • De kunskapsintensiva tjänsteföretagen ser både för- och nackdelar med det ökade distansarbetet under pandemin. Den har påskyndat digitaliseringen av arbetssätt och öppnat upp för nya tekniklösningar. Samtidigt uttrycker företagen osäkerheter i hur kompetenser i praktiken tas tillvara.

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag

Serienummer: Rapport 2021:06

Diarienummer: 2020/183

Ladda ner rapporten Pdf, 902.4 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev