Studieområde:

Regelförenkling inom Nystartade och Internationella företag

Förslagen till regelförenkling i denna redovisning innebär att det önskvärda målet om 25 procent minskning kan nås. Inom statistikområdet Nystartade företag skedde under 2007 och 2008 en minskning av enkätomfånget då enkätinsamlade data i betydande utsträckning ersattes med registerdata för enskilda näringsidkare.

Ytterligare minskningar kan åstadkommas inom statistikområdet Nystartade företag genom en förändring av metoden vilken innebär att knappt 10 000 enkäter försvinner inom ramen för den nuvarande totalundersökningen. 

Totalundersökningen kan vidare ersättas med en urvalsundersökning med bibehållen precision givet en förändring av definitionen av starttidpunkt för företagen. 

Inom statistikområdet Internationella företag är nettoeffekten av de föreslagna regelförändringarna att den samlade uppgiftslämnar­bördan för näringslivet blir oförändrad. En ökad uppgiftslämnarplikt gällande studien Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet, till följd av nya EU-föreskrifter, motsvaras av  en regelförenkling för produkten Utländska företag.

På längre sikt kan den enkätbaserade nyföretagarstatistiken eventuellt ersättas med den registerbaserade nyföretagarstatistiken vilken inom ramen för allmän företagsdemografisk statistik rapporteras till Eurostat. Förutsättningen för detta är att aktualiteten och nedbrytbarheten i denna statistik kan förbättras. Möjligheterna för detta torde vara goda då företagsregistret är fullständigt täckande, uppdateras med kort tidsfördröjning och innehåller data på arbetsställenivå.

En enkätundersökning måste fortsatt göras gällande variabler vilka inte förekommer i register.

Regelförenkling inom Nystartade och Internationella företag

Serienummer: Rapport 2009:07

Diarienummer: 2009/066

Ladda ner rapporten Pdf, 1.8 MB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev