Studieområde:

Regelbörda och ekonomisk utveckling

– en forskningsöversikt

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i uppdrag av regeringen att under 2010 genomföra studier av reglers effekter för företag. Denna rapport avser den första delen av uppdraget som innebär att sammanställa en forsknings­översikt och att utarbeta ett teoretiskt ramverk, vilket kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet.

I mars 2010 presenterade regeringen en lagremiss som innebär avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Förslaget syftar till att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin organisation och förvaltning men härstammar också från en mer generell debatt rörande företagens regelbörda. Detta ämne – regelbördans inverkan på företagandet har fått ett allt större utrymme i både den allmänna debatten rörande företagandet samt i den nationalekonomiska forskningen. Ett antal faktorer som globalisering, den tekniska utvecklingen samt strävan efter en gemensam marknad inom EU medför också att behovet av en översyn av regelbördan har ökat.

Regelbörda och ekonomisk utveckling – en forskningsöversikt

Serienummer: Rapport 2010:07

Diarienummer: 2010/017

Ladda ner rapporten Pdf, 777.4 kB.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev